Meny tidlg. års konf.

Archive | Ukategorisert

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester – Er vi klare?

HelseOgOmsorg21 (HO21) strategien har helse og omsorg som næringspolitisk satsningsområde. For at industrien skal kunne bidra med innovasjon i sektoren, må det etableres en infrastruktur som muliggjør at næringslivet får tilgang til helsedata for innovasjonsformål. Arbeidsgruppen for satsningsområdet foreslår at det etableres en satsning på «Verdikjede for presisjonsmedisin». Hva skal til for at dette kan […]

Continue Reading

Helsetjenestene på nett med helsenorge.no

Helsenorge.no bidrar til å realisere målsetningene om en nasjonal, enkel og sikker digital helsetjeneste. Plattformen skal oppfylle forventninger og behov for innbyggere, behandlere og sektoren som helhet. Sentrale målsetninger er effektivitet, kvalitet og en styrket pasient- og brukerrolle. Kunnskap om behov, og praktiske erfaringer fra innbyggere og behandlere som benytter tjenestene brukes aktivt i utviklingen […]

Continue Reading

Praktisk bruk av kjernejournal på legekontor og legevakt – hvilken informasjon er viktig da?

Fastleger i Trondheim og legevakten i Trondheim fikk installert Kjernejournal for 2 år siden. Hva slags informasjon viser det seg at vi oftest benytter oss av på legekontoret og på legevakten? Hvordan oppleves bruk av kjernejournal i den praktiske, hektiske hverdagen? Torstein Sakshaug Fastlege, Sørbyen legesenter, Trondheim Torstein Sakshaug er spesialist i allmennmedisin og datainteressert fastlege. […]

Continue Reading

Gnav, svarteper eller poker? Struktur, makt og roller som påverkar kvalitet og økonomi i grenseflata mellom kommune og helseføretak

Samhandlingsreforma byggjer på ei rekkje strukturelle (økonomiske og organisatoriske) grep, som står i et samspel med tryggleik og kvalitet i tenesteytinga. For å forstå dette samspelet, treng vi modellar som kan gjera denne samanhengen tydelegare. I innlegget vil vi sjå nærare på nokre slike modellar. Geir Sverre Braut Seniorrådgjevar, Stavanger universitetssjukehus og professor ved Høgskolen […]

Continue Reading

Internett av dine ting i helse og omsorg

IoT er her, men hvordan skape verdi for pasienter, arbeidsgivere, systemer og utstyr? Hvordan gå fram for å få fordeler av IoT så snart som mulig? Anders Føyen Rådgiver, Microsoft Norge Anders Føyen er MBA fra PLU i USA og jobber som rådgiver i helseteamet i Microsoft Norge. Han har mer enn 20 års erfaring […]

Continue Reading

Blir kjernejournal brukt? Resultater fra en undersøkelse blant norske leger

Foredraget baseres på en mastergradsoppgave fra Institutt for helse og samfunn, UiO. Det presenteres en sammenligning av innhold og regelverk mellom europeiske kjernejournal med noe bruksstatistikk. I tillegg presenteres resultater om bruksmønster blant norske sykehusleger. Vitalii Ikoev Mastergradsstudent, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Vitalii Ikoev er russisk utvekslingsstudent som tar mastergrad i European […]

Continue Reading

Technology Trends in Global Healthcare

Global Healthcare industry is at a pivotal point today, of shedding its entrenched practices and moving towards adoption of technology as never seen before. The need of delivering personalized/precision care and accessibility to Wearable devices, mobile medical devices, IoT platforms are some of key factors that is fuelling this transformation. Digitalization of Healthcare has thus […]

Continue Reading

Norske helsedata – store muligheter!

Norge har særlige fortrinn ved at befolkningens helse kan følges i nasjonale registre av god og internasjonalt anerkjent kvalitet. Vårt unike system med personnummer gjør det mulig å koble data og supplere fra andre kilder, eksempelvis biobanker. Data fra helseregistre og biobanker beskrives som den nye oljen – med god grunn. Ingvild Kjerkol Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, […]

Continue Reading

Hvordan løse morgendagens helseutfordringer med smart bruk av data?

Avstandsoppfølging og aktiv pasientmedvirkning i egen behandling vil øke i årene fremover, og sensorer og tingenes internet er i ferd med å bli realitet. Dette og andre digitaliseringsprosesser innen helse genererer store mengder data. Avansert dataanalyse vil være en endringsagent i arbeidet fremover for bedre kvalitet og pasientsikkerhet ved å tilføre ny innsikt og bedre […]

Continue Reading

Av og til… Refleksjoner om pasienter som hadde nytte av kjernejournal

På St.Olavs hospital  i Trondheim har man over 3 års erfaring med bruk av nasjonal kjernejournal i akuttmottaket, et mottak som håndterer mer enn 20.000 pasienter årlig. Avdelingsoverlege og medisinsk ansvarlig for Mottaksavdelingen, Jostein Dale, presenterer historier fra virkeligheten om pasienter som hadde nytte av at kjernejournal var tilgjengelig. Han vil også reflektere om begrensninger […]

Continue Reading