Meny tidlg. års konf.

Foredragsholdere 2015

Dr. M. Naci Akkøk, chief architect, Oracle Nordic
Naci_Akkok_2015_BW Dr. M. Naci Akkøk er Oracle sin sjefsarkitekt i Norden. Han har ca. 40 års erfaring i alle lag av IT indsutrien, fra SW og HW utvikling til akademisk arbeid, og videre til teknologiledelse.
Dr. Akkøk er utdannet i 6 vidt forskjellige yrker: Arkitektdesign & teknisk tegning (innefor “vanlig” arkitektur, ikke IT), electrical engineering (elektronikk, telekommunikasjon), molekulær biologi, anvendt statistikk (med økonometri og økonomiske modeller som fokus område), informatikk, og film/teater. Han er i tillegg en samfunnsengasjert politikker og stortingskandidat fra Venstre i Oslo.
Naci Akkøk på Twitter
Naci Akkøk på Linkedin
Tomas Nordheim Alme, produktsjef, DIPS ASA
silhuett Tomas Nordheim Alme er utdannet lege og har arbeidet i grenselandet mellom teknologi og medisin siden før årtusenskiftet. Siden høsten 2011 har han ledet arbeidet med DIPS Arena. Han er spesielt interessert i hvordan it-systemer kan utformes til å understøtte en tryggere pasientbehandling og hvordan gamle rutiner som er basert på en papirbasert verden kan endres for å gjøre pasientbehandlingen tryggere og enklere.
Tomas Alme på Twitter
Ross Anderson, Professor of security engineering, Cambridge University
Ross_Anderson_2013_BW Ross Anderson is professor of security engineering at Cambridge University. His interest in the safety and privacy of health IT goes back over 20 years. In the 1990s he advised the British and Icelandic medical associations on privacy; in the 2000s he was a special adviser to the health committee of the UK parliament; and recently he has been on a working group of the Nuffield Bioethics Council in the UK, which produced a major report in February on what happens to medical ethics in a world of cloud-based medical records and pervasive genomics.
Thomas Bagley, direktør Teknologi og eHelse, Helse Sør-Øst RHF
Thomas_Bagley_2015_BW Thomas Bagley er direktør for Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF. Han har tidligere erfaring fra større konsulenthus samt ledelse av store fellestjenesteselskaper i stort børsnotert selskap. Han er utdannet sivilingeniør med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse.
Thomas Beale, CTO, Ocean Informatics UK
Thomas_Beale_2015_BW Thomas’s academic background is in Electrical Engineering (communications) and Computer Science.
After participating in the GEHR project in 1994 with Prof David Ingram’s team at CHIME, UCL (UK), he worked since 1998 on EHR architectures, and participated in international standards work (OMG HDTF, HL7, CEN TC/251) for many years. He is one of the founders of the openEHR Foundation, and principal editor of the specifications. He designed the archetype formalism (ADL) and object model (AOM), now an ISO standard. He ran the Architecture Review Board 2005 – 2008.
He has published a number of papers in health informatics and has also presented widely on EHRs, e-Health and archetypes. He maintains a health informatics blog. He is CTO at Ocean Informatics.
Tarje Bjørgum, leder for klima og helse, Abelia
Tarje_Bjorgum_2015_BW

foto: Heidi Widerøe
Tarje Bjørgum er leder for klima og helse i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, der han jobber med å fasilitere skiftet til fremtidens helse- og omsorgssektor. Han var tidligere fagsjef for digitale næringer i Abelia og han har mangeårig erfaring fra regjeringskvartalet. Tarje har en spesiell interesse for innovasjonspolitikk, humankapital, globalisering og endring.
Tarje Bjørgum på Twitter
Karen L. Kautzman Bjøro, 2.nestleder, Norsk Sykepleierforbund
Karen_Bjoro_2015_BW Karen Bjøro er 2. nestleder i NSF. Hun er utdannet sykepleier, intensivsykepleier, og har doktorgrad i gerontologisk sykepleie fra The University of Iowa, USA. Hun har hatt deltatt i oppstart av masterprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie på Avdeling for sykepleievitenskap, UiO. Hun er forsker på Ortopedisk avdeling, OUS. Hun er tidligere sjefsykepleier på Ullevål sykehus.
Karen Bjøro på Twitter
Aslak Bonde
Aslak_Bonde_2015_BW Aslak Bonde er politisk journalist. Han skriver analyser og kommentarer blant annet i Morgenbladet, Ukeavisen og Kommunal Rapport, i tillegg til at han leder debatter og seminarer. Han har historie hovedfag fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i Journalistikk fra Columbia University i New York. Han har tidligere arbeidet i NRK Dagsnytt og i Aftenposten.
Lill Ann Bråthen, CEO, Imatis AS
LillAnn_Brathen_BW Lill Ann Bråthen startet som CEO i Imatis AS i mars 2010.
Lill Ann er engasjert i å fremme en sterk og slagkraftig IKT næring som evner å tilby de innovative og fremtidsrettede løsningene som  helse- og omsorgssektoren trenger for å løse utfordringene sektoren står ovenfor. Herunder viktigheten av å tilrettelegge for tett samspill mellom sektor og næring, og å få på plass nødvendige og forutsigbare rammevilkår.
Hun er/har vært styremedlem og styreleder i IKT Grenland, styremedlem i det Norsk/Saudi Arabiske Handelskammer,  medlem i arbeidsgruppen for næringslivet i den nasjonale strategiprosessen HelseOmsorg21 som ble  iverksatt av Helse og omsorgsdepartementet med   formål å  utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren i et langsiktig perspektiv. Høsten 2014 gikk hun inn i rollen som leder av styringsgruppen for Oslo Medtechs satsning på IT-helse/ velferdsteknologi/ hjemmebaserte løsninger.
Andrius Budrionis, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine
silhuett I am PhD candidate, focusing on the alternative video conferencing solutions for healthcare. During the last 3 years I was working on improving the collaboration mechanisms within primary and secondary care through the use of web-based video conferencing.
Andrius Budrionis på Linkedin
Sidsel Ragnhild Børmark, Oslo Universitetssykehus
silhuett Er anestesisykepleier med doktorgrad innenfor helseinformatikk. Tema for avhandlingen, og som dette foredraget bygger på, er interdisiplinær dokumentasjon av helsehjelp i EPJ, hvor informasjonsflyt og overlapp mellom sykepleiere og leger er undersøkt i Norge. Arbeider nå som delprosjektleder for klinisk dokumentasjon sykepleie, KDS, i regional EPJ ved OUS. Behandlingsplanmodulen i DIPS utrulles for 9000 sykepleiere.
Sidsel R. Børmark på Linkedin
Bjarte Drivenes, enterprise architect, Oracle
Bjarte_Drivenes_2015_BW Bjarte har mer enn 25 års erfaring fra store og små IT-prosjekter, og jobber i dag som Enterprise Architect i Oracle. Bjarte har en bred teknologibakgrunn, alltid med blikk på nyere teknologier (som Cloud, IoT, konvergerende systemer og mobile løsninger), og har de senere årene hatt et spesielt fokus på forholdet mellom forretning og IT.
Bjarte Drivenes på Linkedin
Sverre Engelschiøn, fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
silhuett Utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Bakgrunn fra Datatilsynet, Difi og Medisinsk fakultet ved UiO. Nå ansatt i Helse- og omsorgsdepartementet, og har blant annet bidratt i arbeidet den nye pasientjournalloven. Er medforfatter på Universitetsforlagets kommentarutgave til de nye lovene. Boken kommer i mai.
Gisle Fauskanger, adm.dir., Nasjonal IKT HF
Gisle_Fauskanger_2015_BW Gisle Fauskanger tiltrådde stillingen som adm. dir. i Nasjonal IKT HF oktober 2014. Han har 25 års erfaring med IKT-satsning i DNB hvor har hatt mange ulike lederstillinger, herunder ledet IKT-oppbyggingen av nett- og mobilbank i DNB i to perioder . Gisle Fauskanger har også vært i prosjektledelsen ved sammenslåing av IKT-systemer, prosesser og organisasjoner etter fem ulike fusjoner/oppkjøp i DNB sin historie.
Gisle Fauskanger på Linkedin
Rune Fensli, professor, Senter for eHelse, Universitetet i Agder
Rune_Fensli_2015_BWlite Rune Fensli er professor og forskningsleder ved Senter for eHelse, Universitetet i Agder.
Han har bakgrunn innen medisinsk teknologi og trådløse sensorer, og forsker nå innenfor samhandling og utvikling av ny teknologi for helsetjenestene.
Rune Fensli på Linkedin
Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk
Morten_Finckenhagen_2015_BW Fastlege gjennom 30 år på Bekkestua. Universitetslektor i allmennmedisin ved UiO i 17 år. Ledet pilot for Legemiddelsamstemming i Pasientsikkerhetskampanjen.
Nåværende stillinger: Overlege i Statenes legemiddelverk fra 2012. Praksiskonsulent ved medisinsk avdeling, Bærum sykehus fra 2008. Ledet arbeidet med utvikling av Sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Leder ekspertgruppe for legemiddelsamstemming i Pasientsikkerhetsprogrammet. Spesialist i allmennmedisin.
Morten Finckenhagen på Twitter
Gro Anita Fosse, prosjektleder og fagkoordinator velferdsteknologi og innovasjon, Kristiansand kommune
Gro_Anita_Fosse_2015_BW Ansatt i Kristiansand kommune hvor jeg jobber som prosjektleder og fagkoordinator innen velferdsteknologi og innovasjon. Leder prosjektet Samspill, hvor kommunen skal teste ut ulike former for velferdsteknologi. Medisindispenser for multidose skal testes ut hos hjemmeboende med tjeneste fra hjemmesykepleien.
Gro Anita Fosse på Linkedin
Hans Gallis, seniorrådgiver/ virksomhetsarkitekt, Sykehuspartner
Hans_Gallis_2015_BW Hans Gallis definerer seg selv som “a nerd with business intelligence”. Han har bred erfaring innen IKT-feltet og liker seg aller best i skjæringspunktet mellom teknologi, strategi og forretningsutvikling. Han har jobbet som forsker ved Simula Research Lab, undervist i “Software Engineering” ved Universitetet i Oslo, startet to produktselskaper innenfor IKT samt vært selvstendig konsulent/rådgiver. Hans ser på innovasjon som en lidenskap og ikke en jobb. I dag jobber han som seniorrådgiver / virksomhetsarkitekt i Sykehuspartner IKT Tjenester.
Hans Gallis på Twitter
Hans Gallis på Linkedin
Kjell Arne Grøtting, partner, Uniconsult AS
Kjell_Arne_Grotting_2015_BW Kjell Arne Grøtting har arbeidet med helse-IT fra ulike posisjoner siden 1980-tallet i roller som spenner fra systemutvikler til sykehusdirektør. Siden 1997 har han vært konsulent og har i oppdrag for både Helse Sør-Øst RHF, Nasjonal IKT og Norsk Forening for Almennmedisin hatt sentrale roller i nasjonale prosjekter.
Kjell Arne Grøtting på Twitter
Kjell Arne Grøtting på Linkedin
Hulda Gunnlaugsdottir, prosjektleder, Sykehuspartner
Hulda_Gunnlaugsdottir_2015_BW Flere års erfaring som leder i sykehus på alle nivåer bla.
Adm.dir. på tre sykehus; Aker universitetssykehus,
Landspitali universitetssykehus Reykjavik Island og
Akershus universitetssykehus.
Hulda Gunndaugsdottir på Linkedin
Terje Gårdsmoen, Teknologi og IKT-direktør, Sykehuset Østforld HF
Terje_Gaardsmoen_2015_BW Terje er i sykehusledelse ved Sykehuset Østfold. Han har ansvar for 5 funksjonsområder – IKT, Medisin Teknologisk, Teknisk, Innkjøp & Logistikk og Sterilsentralen. I tillegg til driftsansvar innen sine fagområder er han en av 3 fra Sykehuset Østfolds ledelsen som har et spesielt ansvar inn mot prosjektet – Prosjekt Nytt Østfoldsykehus – Terje har spesiellfokus på de teknologiske områdene og logistikk/forsyning.
Marit Hagland, leder velferd, Lyse Smart AS
Marit_Hagland_2015_BW Marit Hagland på Linkedin
Trine Paulsen Haugen, avdelingsleder, NLSH AKUM avd. Vesterålen
silhuett Trine har vært leder på mellomledernivå i sykehus siden 1992. Hun har videreutdanning innen Intensivsykepleie og en Master i Helseledelse. For tiden er hun avdelingsleder i Akuttmedisinsk Klinikk i Vesterålen, med ansvar for Post op/ Dagkirurgi, Felles Intensiv, Akuttmottak og Interkommunal Legevakt. Trine var leder for daværende Avdeling F Intensiv, som i 2007 ble andre sykehus i Norge som gjorde avtale om å intallere elektronisk medikamentforsyning.
Finn Holm, partner, EY
Finn_Holm_2015_BW Finn Holm er partner i EY og en del av EY sin helsegruppe i Norge, Norden og globalt. Han har jobbet med alt som kan tenkes av prosjekter innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten i nær 15 år, og kjenner sektoren meget godt. Han har jobbet halve tiden i sektoren som konsulent, og halve tiden i Ringerike sykehus, blant annet som leder av FoU enheten.
Finn Holm på Linkedin
Petter Hurlen
Petter_Hurlen_2015_BW Petter Hurlen er overlege ved Akershus Universitetssykehus. Han har embetseksamen både i medisin og informatikk, og en doktoravhandling om innføring av IKT i radiologi. Hurlen har drevet forskning, utvikling og standardisering innen klinisk informatikk både nasjonalt og internasjonalt i over 30 år, og er i dag blant annet sekretær for IMIA og medlem av Legeforeningens IT-utvalg.
Sissel Jor, seksjonsleder, Oslo Universitetssykehus HF
Sissel_Jor_2015_BW Seksjonsleder, klinikk, forskning og samhandling, Stab IKT, Oslo universitetssykehus HF siden 2003. Ansvarlig for å bygge opp pasientportalen MinJournal i 2006-2007. Vi har i samarbeid med dyktige klinikere og pasienter bygget opp elektroniske tjenester og fått en unik erfaring knyttet til dette feltet. Jeg er dataingeniør, jobbet innen IT i mange år primært innenfor salg og salgsledelse.
Sissel Jor på Linkedin
Ole Johan Kvan, direktør, Sykehuspartner
Ole Johan Kvan har arbeidet med IKT i sykehus i 25 år i flere ulike posisjoner; 12 år som konsulent, 7 år som leder i sykehus og nå de siste tre årene som direktør for Sykehuspartner.
Stine Larsen-Frivoll, farmasøyt/ key account manager, Apotek 1
silhuett Stine jobber som key account manager mot Apotek 1s anbudskunder i 41 kommuner. Hun er farmasøyt, har jobbet mange år i legemiddelindustrien, før hun tok over ansvaret for 1000 multidosepasienter ved et av Apotek 1’s anbudsapotek. Hun har stor kjennskap til daglige utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom forskjellige ledd i kommunehelsetjenesten.  Hun deltar i Prosjekt eDose hos Apotek 1.
Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT (CMIO), Oslo Universitetssykehus
Hallvard_Laerum_BW Hallvard Lærum er fagansvarlig klinisk IKT ved Oslo Universitetssykehus. Han er lege av bakgrunn, har doktorgrad i medisinsk informatikk og 15 års fartstid innen helseinformatikk på sykehus. Hallvard har deltatt i tallrike strategi- og innføringsprosesser på sykehus regionalt og nasjonalt, og leder nasjonalt redaksjonsutvalg for arketyper og klinisk IKT fagforum i Nasjonal IKT.
Karin Skaare Mortensen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
silhuett Karin S. Mortensen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og jobber som prosjektleder for multidose i e-reseptløsningen. Karin er utdannet sykepleier og har en Master i IT. Hun har tidligere jobbet 12 år som konsulent med ulike prosjekter i helsesektoren.
Kathryn Mølstad, seniorrådgiver, Norsk Sykepleierforbund
Seniorrådgiver i NSF med hovedtema eHelse.
Mona Holsve Ofigsbø, seniorrådgiver divisjon e-helse, Helsedirektoratet
 silhuett Mona Holsve Ofigsbø, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun har vært i Helsedirektoratet siden 2011 og har 20 års erfaring innen IKT-sikkerhetsområdene fra både sivile og forsvars sektorene. Hun har mastergrad i informatikk  og PKI.
Kjartan Olafsson,  fastlege og leder i Legeforeningens IT-utvalg
Kjartan_Olafsson_2015_BW Kjartan Olafsson er spesialist i allmennmedisin, fastlege, grunder og styreleder ved Sunnfjord Medisinske Senter i Florø. Han er leder i Legeforeningens IT- utvalg og sitter i styret for Normen. Olafsson er også visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen UEMO. Kjartan Olafsson har blant annet arbeidet med beslutningsstøtte i sykmeldingsarbeid.
Kjartan Olafsson på Linkedin
Inge Os, Sales Consultant Director Security, Oracle Norge
 silhuett Inge Os er produktansvarlig for Oracle’s portefølje av sikkerhetsprodukter, og har deltatt i flere prosjekter i helsesektoren over lang tid. Inge Os har lang fartstid i Oracle, og er en hyppig brukt foredragsholder i forskjellige brukerfora og fagsamlinger.
Inge Os på Linkedin
Sture Pettersen, avdelingsleder Innovasjon og implementering, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN
silhuett Sture Pettersen er utdannet sivilingeniør og har en MBA i helseledelse. Han har jobbet med e-helse og telemedisin i 25 år og har vært sentral i oppbygging og ledelse av Nasjonalt senter for telemedisin. Han har de siste 8 årene ledet Tromsø telemedicine laboratory, Senter for forskningsdrevet innovasjon.
Sture Pettersen på Linkedin.
Luis Marco Ruiz, PhD candidate Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine
silhuett Luis Marco-Ruiz is a computer scientist and MSc in statistics and operational research. He started working in health informatics before finishing his bachelor at Ibime (UPV) research group back in 2007. He participated in the inception of the company Veratech for Health responsible for the commercialization of the archetype standardization tool LinkEHR. Luis has also worked as a process optimization consultant in the biomedical field under the brand Optimiva. Later, he moved to the UK where he worked in the development of telecommunication management systems for BAE Systems.
Currently, Luis is a PhD candidate at UiT (Tromsø) focusing his research in interoperability of Clinical Decision Support Systems and clinical data processing for reuse. As a complement to his research work, he collaborates with the regional and international committee of archetype edition in the openEHR Clinical Knowledge Manager.
Luis Marco Ruiz på Twitter
Luis Marco Ruiz på Linkedin
Pia Braathen Schnfeldt, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Pia_BraathenSchonfeldt _2015_BW Pia Braathen Schønfeldt er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avd. «én innbygger – én journal». Hun er utdannet cand.pharm. og har tidligere jobbet med ulike digitale innbyggertjenester både i privat og offentlig sektor. Pia har hatt ulike stillinger i Apotekkjeden Boots, bl.a. Direktør for Nye Kanaler og utvikling, herunder ansvar for e-resept. Pia har også erfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Universitetssykehuset i Tromsø og fra Universitetet i Tromsø.
Aksel Inge Sinding, psykolog/ endringsleder, EVRY
Aksel_Inge_Sinding_2015_BW Aksel Inge Sinding er psykolog og jobber med eHelse og organisasjonspsykologi, samt i privat psykologpraksis. Aksel brenner for å få norske helsetjenester til neste nivå gjennom å ta pasientens perspektiv i reisen gjennom helsevesenet. Han har tidligere skrevet kronikker i Aftenposten og ComputerWorld, holdt foredrag på HealthWorld og holder jevnlig kurs i endringsledelse og kommunikasjon.
Aksel Inge Sinding på Twitter
Aksel Inge Sinding på Linkdin
Henrik Sjöstrand, CEO, Shore Innovation
Henrik_Sjöstrand_2013pressbild_BW Henrik Sjöstrand arbetar med mobila lösningar inom offentlig sektor i ett Chief Technology Officer-team på IBM i Sverige. Förutom sitt jobb på IBM är han även utvecklare av den svenska appen DiabetesGuru samt involverad i NightScout. Han har även diabetes typ 3 (d.v.s. är förälder till barn med diabetes).
Henrik Sjöstrand på Twitter
Henrik Sjöstrand på Linkedin
Kenneth Solstrand, IKT-direktør, Oslo Universitetssykehus
silhuett Kenneth Solstrand er IKT direktør ved Oslo Universitetssyklehus. Han er styringsgruppeleder for Helse sør Øst sitt teknologifornyingsprogram (IMP) som har som formål å fornye infrastrukturen i Helse Sør øst. Kenneth og sitter også i programstyret til programmet regional Klinisk Løsning (RKL) som har som formål å bygge felles kliniske løsninger på den nye infrastrukturen.
Simen Sommerfeldt, rådgiver og CTO, Bouvet
Simen Sommerfeldt 2243 Simen Sommerfeldt er rådgiver og CTO ved Bouvet Øst. I sitt daglige virke jobber han som rågiver innen virksomhetsarkitektur og strategisk IT for flere store bedrifter og organisasjoner. Simen har tidligere erfaring fra eksportbedrifter innen telekom-bransjen. Han har i de senere år skrevet mye om tingenes internet og holdt mange foredrag om temaet. Han har en B.Eng. with honours i informatikk fra University of Surrey i England, og bor i Oppegård sammen med kona og de tre barna.
Han stiftet Lær Kidsa Koding! i februar 2013 med ambisjon om at at barna som nå vokser opp skal få mulighet til å være skapere og ikke bare forbrukere av digital teknologi.
Simen Sommerfeldt på Twitter
Simen Sommerfeldt på Linkedin
Simen Sommerfeldts blogg
Thor Steffensen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
silhuett Han har hatt sentrale roller i norsk telekomindustri de siste 30 årene – bl.a. i Ericsson og i Telenor. Han har jobbet med innovasjon i fronten av teknologiutviklingen det meste av tiden. I de siste 6 årene har han jobbet innenfor områdene tingenes Internett og mHelse. Han har nå en sentral rolle i etableringen av det nasjonale rammeverket for velferdsteknologi i Helsedirektoratet.
Thor Steffensen på Linkedin
Unni Stensvold, prosjektleder, NSF/ Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Unni_Stensvold_2015_BW Konsulent i Sandefjord kommune, seksjon for institusjonstjenester og bofellesskap for demente.
Prosjektleder NSF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Vestfold.
Alfhild Stokke, leder av Team kodeverk, Helsedirektoratet
Alfhild_Stokke_BW Alfhild Stokke har bred og lang erfaring innenfor teknologi knyttet til helse. Hun har arbeidet i Helse Sør-Øst siden 2002 med bla. porteføljestyring, styringssystemer og virksomhetsarkitektur. Nylig ble hun engasjert hos Helsedirektoratet for å drive frem og løfte området kodeverk og terminologi. Det er hun veldig glad for da hun brenner for bedre integrasjon og informasjonsflyt på tvers av sektoren og ser at kodeverkene bidrar til nettopp dette.
Alfhild Stokke på Twitter
Alfhild Stokke på Linkedin
Mariann Svanes, leder, NSFs faggruppe for e-helse
Mariann_Svanes_2015_BW Sykepleier, med mange års erfaring som avdelingsleder i spesialisthelsetjenesten. Jobbet mye med innovasjonsprosjekter og innføring av telemedisinsk behandling av KOLS-pasienter. Mottok sammen med kollegaer/ansatte Smartprisen 2010 for dette arbeidet. Leder av NSF’s faggruppe for e-helse de siste 2 år. Jobber til daglig som Distriktssjef ved Rogaland Sivilforsvarsdistrikt.
Aksel Tjora, professor i sosiologi, NTNU
silhuett Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim og forsker blant annet på samfunn, helse og teknologi. Han er forfatter/redaktør av en rekke bøker, blant annet Den moderne pasienten (2008), Digitale pasienter (2010), Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2010/2012), Helsesosiologi (2012), og Samhandling for helse (2013), alle på Gyldendal Akademisk.
Helge Veum, avdelingsdirektør, Datatilsynet
Helge_Veum_2015_BW Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet. Veum har vært i Datatilsynet siden 2003. Der han arbeidet med de fleste sektorer, og da spesielt offentlig sektor og helsesektoren. Han er telekomingeniør og har mastergrader innen IT og økononomi/ledelse.
Helge Veum på Twitter
Kassaye Yitbarek Yigzaw, Universitetet i Tromsø
Kassaye_Yigzaw_Yitbarek_2015_BW In 2008, I received my BSc. in Electrical Engineering from Hawassa University, Ethiopia. Then, I have been assistant lecturer at Haramaya University, Ethiopia for two years before I moved to Norway for further study. In 2012, I received my MSc. in Telemedicine and eHealth from University of Tromsø. Since 2013, I am a PhD fellow at the same university. My research focus is privacy-preserving techniques, mainly secure multi-party computation, for health data reuse.
Kassaye Yitbarek Yigzaw på Linkedin

Share This