Meny tidlg. års konf.

Foredragsholdere 2018

 

 Bent Høie, Helseminister
Helseministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.
   Hans Erik Henriksen, Healthcare Denmark
Hans Erik Henriksen is CEO of Healthcare DENMARK.
Healthcare DENMARK is a public- private partnership organization, with a national mandate to promote Danish healthcare solutions and competencies abroad.
He has been involved in different innovative healthcare startups as both CEO and as board member.
He was 20 years with IBM including a position as responsible for IBM Healthcare and Life Sciences in the Northern and Eastern part of Europe.
   Nanna Skovgaard, Danish Ministry of Health
Nanna Skovgaard is Head of Division in the Danish Ministry of Health, Department of Health Economics.
Before joining the Ministry of Health, Nanna worked at the Ministry of Finance. Her focuses are implementation, benefit realisation and steering mechanisms in health management, including hospital construction. She has been a key player in nationwide implementation of new technologies, e.g. a digital shared medication record and telemedicine for COPD patients.
 
 Malin Amnefelt, e-Hälsomyndigheten
Malin Amnefelt arbetar inom det kansli som finns inom den styr- och samverkansorganisation som bildats.
Den gemensam styr- och samverkansorganisation leds av en styrgrupp med politiska företrädare för regeringen och SKL.
Staten och huvudmännen behöver styra och samverka för att vård, omsorg och socialtjänst snabbt och säkert ska kunna öka användningen av e-hälsotjänster/ny teknik och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.Malin på LinkedIn
   Karl S. Vestli, Direktoratet for e-helse
Karl Vestli har vært strategidirektør i direktoratet for e-helse siden oktober 2017, og kom da for første gang både til helse- og offentlig sektor. Han har tidligere jobbet 14 år i mediebransjen i Schibsted og Dagens Næringsliv, og 7 år som konsulent i Accenture. Har ledet arbeid med digitalisering av arbeidsprosesser og forretningsmodeller.
Han vil i foredraget gi sitt perspektiv på e-helsestrategien og peke på hva som må gjøres for å kunne realisere målsetningene i strategien raskere.Karl på LinkedIn
 Jakob Uffelman, Sundhed.dk
Experienced executive with focus on use of technology in healthcare. 18 years of experience with technology, 12 of those in healthcare. Worked as CIO in sundhed.dk and is currently Director of Innovation in the organization. Solid experience in creating nationwide eHealth solutions both from the business- and technical side.
   Maria Bäcklund Hassel, ehälsomyndigheten
Maria har arbetat med e-hälsofrågor i mer än tio år. Hon har varit systemförvaltare för receptdepå human.
Hennes nuvarande uppdrag är att vara internationell samordnare med ansvar för omvärldsbevakning.
 Maria Wettermark, ehälsomyndigheten
Maria har arbetat med e-hälsofrågor i snart tio år. Hon har varit systemförvaltare för läkemedelsförteckningen och NOD (nationell ordinationsdatabas).
Hennes nuvarande uppdrag är att vara senior rådgivare för arbetet med den nya nationella läkemedelslistan.
 Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse
Hilde Lyngstad har lang erfaring som både prosjekt- og linjeleder innenfor digitalisering i privat og offentlig sektor. I dag er hun avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse med ansvar for strategi, plan, produktutvikling og porteføljestyring for nasjonale digitale e-helseløsninger.
Vi har som mål å lage bedre digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren for innbyggere og helsepersonell. Produktene vi har ansvar for inkluderer kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.Hilde på  LinkedIn
  Sigrun Berge Engen, Helseplattformen
 

 

 Jonas Rudenstam, Landstinget Västernorrland
Jonas Rudenstam är överläkare inom anestesi- och intensivvård. Han har över 10 års erfarenhet som verksamhetschef och länsverksamhetschef. Nu är han ledamot i den nationella styrgruppen för SUSSA samverkan. I Region Västernorrland är han ordförande för den lokala styrgruppen och ansvarar för införandet av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).
   Mette Lindelof, Herlev og Gentofte Hospital

Mette Lindelof er avdelingsoverlege for Nevrologisk afdeling, Herlev og Gentofte hospital. Mette er certificeret af Epic systems til at konstruere klinisk indhold i Sundhedsplatformen, og har været involveret i implementeringen og optimering af udnyttelsen af Sundhedsplatformen (Epic) på Herlev og Gentofte hospital, det første hospital i Københavns-området som fik Sundhedsplatformen.

Mette på LinkedIn

William Karlsson, Herlev og Gentofte Hospital

William Karlsson er lege under specialistuddannelse til nevrolog. William er certificeret af Epic systems til at konstruere klinisk indhold i Sundhedsplatformen, og har været involveret i implementeringen og optimering af udnyttelsen af Sundhedsplatformen (Epic) på Herlev og Gentofte hospital, det første hospital i Københavns-området som fik Sundhedsplatformen.

William på LinkedIn

 Hans-Jørgen Smith, Oslo Universitetssykehus
Klinikkleder ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus og professor i radiologi ved Universitetet i Oslo. Nær 40 års erfaring som radiolog ved Rikshospitalet og senere Oslo universitetssykehus.
   Inger Nina Farstad, Oslo Universitetssykehus
Overlege i patologi i en årrekke. I tillegg variert bakgrunn innen administrasjon og ledelse. Undervisningsleder for patologi i medisinstudiet ved Universitetet i Oslo fra 2016.
Initiativtager til og deltager i nasjonalt og regionalt (HSØ) prosjekt innen digital patologi.
  Christina Johannessen, Direktoratet for e-helse
 Christina har bakgrunn som sykepleier fra kommunehelsetjenesten.  Hun begynte i prosjektet «En innbygger – en journal» for tre år siden.
Jobber nå med å utarbeide beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste sammen med et tverrfaglig team i Direktoratet for e-helse og utstrakt samarbeid med aktører i helse- og omsorgsektoren.
  Ruthie Berg, Direktoratet for e-helse
 Ruthie har bakgrunn som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten.  Hun begynte i prosjektet «En innbygger – en journal» for tre år siden.
Jobber nå med å utarbeide beslutningsunderlag for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste sammen med et tverrfaglig team i Direktoratet for e-helse og utstrakt samarbeid med aktører i helse- og omsorgsektoren.Ruthie på LinkedIn
   Alexander Edvard Gray, Direktoratet for e-helse
Alexander Edward Gray leder Helsedataprogrammet ved Direktoratet for E-helse. Han har jobbet med digitalisering og teknologi de siste 18 årene, derav de siste seks årene med e-helse.  Han har sitt spesialfelt innen teknologiarkitektur, strategi, endringsledelse og digitalisering. Alexander er direktør ved Business Technology i PwC Consulting Oslo.
 Johan Carlegrim, Sectra
 Product Manager at Sectra. Globally responsible for Sectra’s business area and platform for collaboration within diagnostic imaging which is providing one of the worlds largest networks for collaboration within medical imaging. The platform connects a total of over 500 healthcare institutions, including the whole national health service in the United Kingdom.
Stine Camilla Bjerkestrand, Direktoratet for e-helse

Stine Camilla har jobbet med innhold i digitale kanaler i snart 20 år. Hun har sett trender komme og gå. Nå oppdaterer hun deg på content as a service.

Stine Camilla leder redaksjonen for det offentlige nettstedet helsenorge.no. Hun har 20 års fartstid som redaktør og leder for nettsteder, redaksjoner og digitale utviklingsprosjekter, blant annet i Legeforeningen. Kjernen i hennes engasjement er å lage digitale tjenester som tar både brukerbehov og teknologiske muligheter på alvor. Hun er utdannet innen medier og journalistikk og har en mastergrad i ledelse og innovasjon.

Stine på LinkedIn

Eirik Hafver Rønjum, Netlife Design

Eirik har jobbet med innhold i digitale kanaler i snart 20 år. Han har sett trender komme og gå. Nå oppdaterer han deg på content as a service.

Eirik trives best der visjonære strategier møter konkrete produkter. Han har skrevet bøkene ”Slik lykkes du endelig med innhold på nett” og ”Digital strategi for alle”. Utdannet innen medier, litteratur og språk, og med over 20 års erfaring som journalist og tekstforfatter, er Eirik en av landets fremste eksperter på innhold for web.

Eirik på LinkedIn

Hege Prag Øra, Sunnås sykehus
Lege i spesialisering fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sunnaas sykehus. Er nå ph.d- stipendiat i et forskningsprosjekt der man ser på bruk av telemedisinske løsninger i rehabiliteringen av pasienter med afasi etter hjerneslag.
Ingebjørg Irgens, Sunnås sykehus

Spesialist i allmennmedisin og i fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdelingsoverlege ved forskningsavdelingen på Sunnaas sykehus, og er i gang med et ph.d.-prosjekt om telemedisinsk oppfølging av pasienter med ryggmargsskade og trykksår.

Ingebjørg på LinkedIN

   Berglind Smaradottir, Universitetet i Agder

Berglind Smaradottir er postdoktor og forsker ved Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus. Hun har klinisk bakgrunn og har jobbet de siste 10 årene med forskning innenfor e-helse og teknologiutvikling.

Berglind på LinkedIn

Kenneth Austrått, Stavanger Universitetssykehus

Kenneth Austrått er prosjektleder ved forskningsavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.

Kenneth på LinkedIn

 Hanne Marie Johnsen Engelstad, Telenor Norge
Hanne er konseptutvikler i Telenor Norges ehelse-program, og er ansvarlig for utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren. Hun har vært prosjektleder og produkteier for Tryggi appen.
Hanne har over 20 års erfaring fra telekommunikasjon bransjen, og har vært ansatt i Telenor i flere år. Hun er sivilingeniør fra Universitet i Tromsø, med påbygging av ledelse- og økonomiutdanning fra BI.
Hanne er nysgjerrig og vant til å jobbe med produktutvikling basert på sterk brukerinvolvering.
   Bente Brunvatne, Oslo kommune, bydel Østensjø
Utdannet sykepleier med mangeårig ledererfaring fra sykehus, sykehjem og bydelsadministrasjon. Jobbet med ansvar for dataprogrammet Gerica i bydel i 13 år og vært med på innføring av mange store prosjekter.
Mari S. Berge, Høgskulen på Vestlandet
Mari er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Hun er sykepleier og helsesøster, har mastergrad i helseinformatikk og doktorgrad i omsorgsteknologi fra University of Stirling UK. Koplingen teknologi og helse utfordrer særlig helsepersonell til å ta ansvar på en ny måte. Mari er koordinator for videreutdanningen «Teknologi i helse og omsorg» som ble startet i Bergen i 2011.

 silhuett  Lars Eirik Hansen, Nordlandssykehuset
Lars Eirik Hansen har jobbet med teknologi og innovasjon for Norlandssykehuset i snart 10 år.
Med teknologibakgrunn og pragmatisk tilnærming jobber han daglig med hvordan sykehuset kan jobbe smartere. Hans største utfordring er hvordan teknologi skal bidra til å dekke gapet mellom dagens kapasitet og fremtidens behov.
  Bjørn Hveem, OUS Skadelegevakta og Arkitektur & Design RKL
Foredragsholder er utdannet lege og jobber ved Skadelegevakten i OUS. Han har tidligere også jobbet ved Indremedisinsk avdeling, Ringerike sykehus. Han har fra 2013 vært involvert i innføring av DIPS ved OUS, og senere vært med i Regional Klinisk Løsning (RKL), og er nå klinisk ressurs i Arkitektur & Design i RKL.
silhuett  Lars Petter Granan, OUS Smerteklinikken og Høgskolen i SørØst-Norge
Foredragsholderen er lege og har sin spesialistutdanning innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering. Her har han jobbet med alt fra å være landslagslege i alpint til å utrede og behandle kroniske smertepasienter uten kjent diagnose ved Smerteklinikken på Oslo universitetssykehus. Han har sin doktorgrad og hovedtyngde av forskning knyttet opp mot etablering og klinisk nytte av nasjonale og lokale medisinske kvalitetsregistre. Granan er førsteamanuensis ved landets største høgskole og underviser blant annet i medisinsk kunnskapshåndtering. Siden 2016 har han vært tilknyttet Sykehuspartner som Klinisk fagansvarlig i Arkitektur og Design (A&D) ved Program for Regional klinisk løsning ved HSØ.
Marit Ludvigsen, Helseplattformen og St. Olavs Hospital
Barnesykepleier med mastergrad i Helseinformatikk.
Har i over 2 år kombinert en stilling som prosjektmedarbeider i Helseplattformen med en klinisk stilling ved Barn Intensiv, St. Olavs Hospital.
Kjartan Olafsson
Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Leder i Legeforeningens IT utvalg, styremedlem i Norsk Forening for Allmennmedisin. Sitter også i Programstyret i helsenorge.no og styremedlem i Norsk helsenett. Sitter i EU kommisjonens eHealth Stakeholder Group for UEMO (den europeiske allmennlegeforeningen, hvor han nå er delegat og tidligere visepresident).
Jon Torgeir Lunke, Direktoratet for e-helse

Jon-Torgeir Lunke er seniorrådgiver i avd. utredning, divisjon strategi. Han har arbeidet i 20 år som lege (fastlege – kommunelege) i Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus (kardiologi). De siste 11 år har han vært i Helsedirektoratet (avd. direktør allmennhelseavdelingen) og det nye Direktoratet for e-helse. Lunke har vært nasjonal koordinator for IA- prosjektet Raskere tilbake og prosjektleder i opptrappingsplanen psykisk helse. Han har utdanning i medisin, helseøkonomi/ledelse og japansk fra Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin.

Jon-Torgeir på LinkedIn

   Simen Sommerfeldt, Bouvet

Simen Sommerfeldt har jobbet med GDPR hos kunder siden 2014, og er en av Norges mest anerkjente kursholdere i emnet. Han vært vitne til et utall av situasjoner der bedrifter må omstille seg eller kommunisere annerledes. Simen startet Lær Kidsa Koding! i 2013, med en visjon om at barn må få bli skapere – og ikke bare forbrukere – av digital teknologi.

Simen på LinkedIn

 Preben Gustavsen, Sopra Steria

Preben Gustavsen har over 15 års erfaring med risiko ved bruk av teknologi fordelt på roller som rådgiver innen styring og kontroll, programmerer, systemutvikler, sikkerhetsarkitekt og revisor. Preben er utdannet ved Queensland University of Technology og tidl. Polytekniske Høgskole. Nå er Preben rådgiver innen informasjonssikkerhet og internkontroll i Sopra Steria og har de siste årene jobbet innen helsesektoren med informasjonssikkerhet og personvern, primært i større prosjekter i Helse Sør-Øst.

Preben på LinkedIn
Preben på Twitter

  Eirik Gulbrandsen, Arrow ECS Norge

Eirik Gulbrandsen har jobbet over 15 år med informasjonssikkerhet, og har bakgrunn både fra internasjonale selskaper og norske startups, både som utvikler, rådgiver, prosjektleder og arkitekt. Han har jobbet med informasjonssikkerhet i store offentlige institusjoner og mellomstore organisasjoner innen finans og andre kommersielle omåder. Eirik sitter i dag som styremedlem i Dataforeningens faggruppe for Informasjonssikkerhet, og i Cloud Security Alliance Norge

Eirik på Twitter

Eirik på LinkedIn

   Arne Westgaard, Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus Kreftklinikken
 Arne Westgaard har ved siden av å jobbe som lege hacket nettsider og utviklet applikasjoner for å hindre ulovlig kopiering. Doktorgrad om standardisert vurdering etter kreftoperasjoner. Ansatt som overlege ved Oslo Universitetssykehus. For tiden leder han prosjektet Medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst, med ansvar for å innføre et nytt IT-system og standardisere behandlingen i regionen.

 

Share This