Meny tidlg. års konf.

Foredragsholdere 2019

Marte Walstad, Helseplattformen


Marte har arbeidet med Helseplattformen fra våren 2017 – og på full tid fra januar 2018. Hun er kommuneoverlege i rådmannens fagstab i Trondheim kommune fra 2015. Marte har vært fastlege i 25 år, og sentral og lokal tillitsvalgt i 12 år.

Eva C. Backer, rådgiver, Helse Vest IKT


For 7 år siden snublet Eva inn i et teknologi- og pasientsikkerhets-prosjekt etter mange år som sykepleier i Norge, Irland og India. En til da ukjent interesse for teknologi ble vekket og de siste årene har Eva vært ansatt i Helse Vest IKT som innovasjonsrådgiver og løsningsarkitekt. Eva har mastergrad i helseinformatikk, og har fått betydelig oppmerksomhet rundt sin masteroppgave og LinkedIn-artikkel om innføring av kliniske standardløsninger i spesialisthelsetjenesten.


Eva på LinkedIn

Presentasjon av Eva på video

Johanna Stenqvist, development manager, Apotti


Johanna is a primary care physician by education, specialized in general medicin. She has been doing clinical work for 20 years before Apotti, part of that in leading positions. Johanna has been working in the Apotti project since 2015. She (and the rest on the team) have been responsible for organizing the use of clinicians in the Epic implementation on the health care side. Johanna has been working with both specialized care and primary care since Apotti is determined to have only one common system for all municipalities and specialized care. In November 2018 they had their first deployment in one Hospital and in May 2019 they will have their second go live in Vantaa municipality for primary care and social care. They have learnt a lot of what works and what doesn`t work! She has also worked very closely with the clinical lead of Epic.

Marius Mikalsen, Seniorforsker SINTEF Digital og Post Doc NTNU


Marius Mikalsen er Seniorforsker i SINTEF Digital, har en PhD i Informatikk fra NTNU og har en bistilling som Post Doc ved NTNU. Mikalsen har siden 2002 jobbet med ulike aspekter av digitalisering, slik som utvikling av plattformer for velferdsteknologi og utvikling og implementering av digitale løsninger i helsesektoren. Mikalsen forsker nå på digitalisering i ulike sektorer, som finans, energi og offentlig. Hovedfokus for forskningen er på hvordan teknologi og organisasjoner gjensidig påvirker hverandre

Erland Skogli, partner, Menon


Erland Skogli er partner i Menon, der han blant annet leder analyse- og rådgivningsselskapets satsing på helsesektoren. Han har de siste 20 årene jobbet med digitalisering og innovasjon som forsker og konsulent i flere store rådgivningsselskaper. Erland har utdannelse (to mastergrader) innen økonomi og ledelse fra Norge, Nederland og Frankrike, med spesialisering innen teknologiledelse.

Åsmund Ahlmann Nyre, informasjonssikkerhetsrådgiver i Helse Midt-Norge IT (Hemit)


Åsmund har ansvar for videreutvikling og forbedring av Hemits arbeid med informasjonssikkerhet. Han har PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU og har tidligere jobbet som forsker i SINTEF. Åsmund er opptatt av at informasjonssikkerhet angår oss alle og at vi bare kan lykkes når alle bidrar – uavhengig av fagbakgrunn og stilling.

Åsmund på LinkedIn

Yngvar Skar, Innovatør, Helse Vest IKT


Yngvar Skar er en generalist (IKT, Innovasjon, spesialpedagogikk) med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor gjennom engasjement i private start-ups, og ansettelse i nordiske selskap og offentlige institusjoner. Yngvar er nå ansatt hos Helse Vest IKT som innovatør og bruker mesteparten av sin tid som delprosjektleder i forsknings-prosjektet INTROMAT som har fokus på adaptiv teknologi og mental helse. WP5 «Exploitation», som handler om utnyttelse av resultater, er Yngvar sitt spesielle ansvarsområde. Han blir gjerne beskrevet som tospråklig fordi han gjerne står som formidler mellom brukermiljøer og tekniske ekspertteam.

Video av Yngvar Skar

Thomas Smedsrud, prosjektleder Big Med, Oslo Universitetssykehus


Thomas Smedsrud er lege og har jobbet med digitalisering av medisinen i størstedelen av sin karriere. Han har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og fra konsulentarbeid i McKinsey og Accenture.


Thomas på LinkedIn

FOTO: WERNER JUVIK


Frode Strisland, seniorforsker, SINTEF


Frode er dr.ing. i fysikk fra NTNU 1998, og har siden jobbet ved avdeling Smarte sensorsystemer ved SINTEF Digital i Oslo, for tiden som seniorforsker. Han har dessuten en bistilling ved UiO som foreleser ved Fysisk institutt. Han har de siste 15 årene særlig jobbet med medisinske sensorer og e-helse, og da særlig hvordan bruk brukere/pasienter kan følges bedre opp utenfor tradisjonelle helseinstitusjoner, f.eks. hjemme. Han har vært prosjektleder eller SINTEF-ansvarlig for flere forskningsprosjekter rettet mot sensorteknologi for avstandsoppfølging av blant annet hjertesvikt- og leversviktpasienter.

Bjørnar Hassel, professor og overlege, Oslo Universitetssykehus


Hassel er spesialist i nevrologi og er fra 2015 professor og overlege ved avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Denne avdelingen tar medisinsk ansvar for personer med (psykisk) utviklingshemming, autisme, cerebral parese. Dette er en pasientgruppe som får lite oppmerksomhet forskningsmessig og som har store helseutfordringer. De dårligst stilte av våre pasienter klarer ikke kommunisere entydig, hvilket gjør behandlingen av dem ekstra utfordrende. Denne pasientgruppen er antakelig spesielt godt egnet for å nyttiggjøre seg elektroniske helsetjenester.

Anja Fog Heen, lege og sentralstyremedlem i Legeforeningen


Anja Fog Heen er sentralstyremedlem i Legeforeningen og lege i spesialisering og stipendiat. 10 års deltidsjobb i Opera Software gav tidlig interesse og forståelse for teknologiens fordeler og ulemper, og viktigheten av å alltid lytte til brukerne. Overgangen til helsevesenets lite tilpassede datasystemer med samtidig økende krav til rapportering var sjokkerende. Resultatet er at det brukes stadig mindre tid på direkte pasientrettet arbeid, Dette er verken er bærekraftig eller ønskelig. Samtidig snakkes det om endringsmotvilje.

Bent Asgeir Larsen, fastlege og rådgiver i Direktoratet for e-helse


Bent Asgeir Larsen har vært fastlege/allmennlege i over 30 år og er spesialist i allmennmedisin. De siste ni årene har han jobbet deltid som rådgiver/konsulent i Helsedirektoratet og Direktoratet for ehelse. Har her hovedsakelig arbeidet med utvikling av kjernejournal.

Helge Jagmann, direktør Sykehjemsetaten, Oslo kommune


Helge Jagmann leder Sykehjemsetaten - landets største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Han har lang lederbakgrunn fra offentlig sektor, de siste tolv årene fra Oslo kommune som blant annet bydelsdirektør i flere bydeler. Han er opptatt av utvikling og omstilling av tjenestene – i form av mindre fokus på selve tjenestetilbudene, og mer fokus på å dekke brukernes behov. Jagmann har utdanning innen helse og økonomi.

Helge på LinkedIn

Runar Nygård, Direktør Helseetaten, Oslo kommune


Runar har lederbakgrunn fra privat sektor som Ikea, Telenor og Ernst & Young 1991-2004. Fra 2004 har han vært leder i helseforetak, barnevern og nå Oslo kommune. I alle år har han arbeidet med hvordan forretningssiden og teknologi kan utvikles sammen og støtte hverandre gjensidig. Av utdanning er han statsautorisert revisor
Runar på LinkedIn

Sverre Martin Jensen, virksomhetsarktiekt, Oslo kommune


Sverre M. Jensen er konsulent fra Bouvet, og siden høsten 2015 har han vært engasjert som virksomhetsarkitekt for Helseetaten i Oslo kommune, i seksjon for velferdsteknologi. Sverre har i snart to tiår jobbet med digitalisering av offentlige tjenester, bl.a. gjennom store utviklingsprosjekter i Aetat og NAV. Han har også vært rådgiver og virksomhetsarkitekt for digitaliseringsprogrammer i Lånekassen, Statens innkrevingssentral og Husbanken. Han hadde f.eks. en sentral rolle i konseptfasen for Husbankens nye søknadstjeneste for Startlån, som fikk prisen for årets digitale tjeneste i 2016

Sverre på LinkedIn
Video fra Helseetaten: Mestrende Mette

Heidi Slagsvold, Spesialrådgiver i KS


Heidi jobber innen området forskning, innovasjon og digitalisering, og er spesialrådgiver på fagområdet e-helse.

Heidi på LinkedIn

Jacob Holter Grundt, barnelege OUS/ Prosjektleder Regional EPJ (HelseSør-ØSt)


Jacob Holter Grundt er spesialist i barnesykdommer, og har PhD fra Universitetet i Bergen (2017). Han har fra oktober 2016 ledet prosjekt «Regional EPJ» under program «Regional Klinisk Løsning» i Helse Sør-Øst. Prosjektet har innført regional standard for EPJ ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, og jobber nå med å legge til rette for økt deling av journalinformasjon mellom helsepersonell, samt modernisering av PAS/EPJ løsningen (DIPS) som brukes i Helse Sør-Øst.

Dagny Meltvik, produktforvalter, Oslo kommune


Dagny Meltvik har lang fartstid innen digitaliseringsprosjekter i Oslo kommune, for det meste innen helse- og omsorgsfeltet. Siden våren 2017 har hun jobbet med velferdsteknologisatsningen i Oslo kommune og med utviklingen av et velferdsteknologisk knutepunkt i samarbeid med Direktoratet for Ehelse, Norsk Helsenett og KS. Hun brenner for gode, smidige og sikre digitale løsninger som kan bidra til å videreføre den norske velferdsstaten.

Dagny på LinkedIn

Erik M Hansen, adm.dir, Helse Vest IKT


Erik M. Hansen har vært adm. dir. i Helse Vest IKT siden 2004, før det var han IT-direktør ved Haukeland Universitetssykehus i perioden fra 1994. Han har tidligere arbeidet som forskningsleder ved Christian Michelsens Research i Bergen.

Tove Sørensen, prosjektleder, Helse Nord IKT

Tove Sørensen er prosjektleder for digitale pasienttjenester i Helse Nord. Hun er utdannet samfunnsplanlegger fra Universitetet i Tromsø og har jobber med telemedisin, IKT eller e-helse i mange år, nasjonalt og internasjonalt.

Tove på LinkedIn

Eli Arild, pasient


Eli Arild har ti års erfaring som hjelpepleier i psykisk helse før hun utdannet seg til elektroingeniør og jobbet som prosjektleder i helse og IKT i 20 år. Høsten 2014 ble hun syk og er ofte i kontakt med helsetjenesten. Hun har brukt Pasientjournal siden starten.

Hanne Støre Valeur, Phd-stipendiat, Universitetet i Oslo


Hanne Valeur er lege og Phd-stipendiat ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo. Doktorgraden har digitalt innsyn i pasientjournal som tema.

Hanne på Twitter
Hanne på LinkedIn

Berglind Smaradottir, postdoktor i helseinformatikk ved Universitetet i Agder


Berglind har har sykepleierfaglig bakgrunn og en doktorgrad i IKT med hovedfokus på brukersentrert design og evaluering av helseteknologi. Hun har jobbet de siste 12 årene med forskning innenfor e-helse og teknologiutvikling, med en spesiell interesse for EPJ og sykepleiedokumentasjon.


Berglind på LinkedIn

Ståle Sjaavaag, prosjektleder for telemedisin i Risør kommune

Ståle Sjaavaag er prosjektleder for telemedisin i Risør kommune, der han også er personvernombud. Han har sykepleierfaglig bakgrunn med en mastergrad i helseinformatikk. Han er også engasjert i 3P-prosjektet, som ledes av Senter for e-helseforskning i Tromsø.

Rune Schumann, sikkerhetsarktiekt, Oslo kommune


Rune Schumann har over 20 års erfaring som rådgiver, virksomhetsarkitekt, løsningsarkitekt og systemutvikler både i konsulentbransjen, innen produktutvikling, offentlig og privat sektor.
I dag jobber Rune primært med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til velferdsteknologi hos Helseetaten i Oslo kommune
De siste fem årene har den faglige interessen dreid seg mer over mot informasjonssikkerhet og personvern, men med et holistisk syn på sikkerhet i virksomheter. Rune mener et godt samspill mellom teknologi, mennesker og organisasjon er et grunnleggende premiss for at god informasjonssikkerhet og et godt personvern skal være tilstede.

Rune på Twitter

Tonje Haugen, spesialkonsulent, Oslo kommune


Tonje Haugen er spesialkonsulent i Helseetaten ved seksjon for velferdsteknologi. Hun jobber med informasjonssikkerhet gjennom akseptansetesting, ROS-analyser og sikkerhetsgjennomganger i anskaffelser av velferdsteknologi i Oslo kommune. Tonje har også en master i «Teknologi, innovasjon og kunnskap» og har siden 2017 hatt ansvar for seksjonens innovasjons- og næringsutviklingsaktiviteter.

Tonje på LinekdIn

Foto: Ellen Juul Andersen, Dnlf

Helga Maria Brøgger, leder, Norsk Radiologisk forening


Helga M. Brøgger er utdannet cand. med fra Universitetet i Oslo i 2004. Hun har jobbet som overlege i muskel-skjelettradiologi ved Oslo Universitets sykehus, Ullevål siden 2010. Hun har vært styremedlem i Norsk Radiologisk forening siden 2014 og leder fra 2019. Hun sitter i NoRaFos kvalitetsutvalg, som bl.a. har jobbet med elektronisk beslutningsstøtte og høstens «Kloke valg» kampanje i regi av Dnlf. Helga har en sterk interesse for helseteknologi, med særlig fokus på kunstig intelligens. Hun er styremedlem i den nyopprettede «Spesialforening for helseteknologi og innovasjon».


Helga på LinkedIn

Cathrine Bjorvatn, Genetisk veileder, PhD, Haukeland Universitetssykehus

Cathrine Bjorvatn har mer enn 25 års erfaring som genetisk veileder. Hun har en PhD fra Universitetet i Bergen. Forskningsfeltet hennes er bla. knyttet til psykososiale aspekt ved arvelig kreft og veiledningsteknikker. Hun leder også Lærings og mestringssenteret i Bergen og er knyttet til masterprogrammet i genetisk veiledning, ved det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Roar Johansen, M.D, PhD, SME IBM Watson Health


Roar Johansen er kreftlege, og har drevet med kunstig intelligens de siste 2 år. Han har erfaring fra offentlig og privat kreftbehandling. Han har nå en global stilling, hvor han jobber med ulik kunstig intelligens rettet mot kreftbehandling og kreftpasienten verden over i Watson Health

Thomas Langø, sjefsforsker, SINTEF


Thomas Langø er Sjefsforsker innen Medisinsk teknologi ved SINTEF og har bistilling som koordinator ved St. Olavs hospital for Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og bildeveiledet behandling. Langø har jobbet i SINTEF siden 1996 med bildeveiledet behandling, medisinsk avbildning, navigasjon og bildeanalyse innenfor kliniske områder som hjernekirurgi, laparoskopisk kirurgi, bronskoskopi m.fl. Hovedfokus og forskningsinteresse er minimal- og ikke-invasive teknikker samt anvendelse av medisinsk teknologi og kunstig intelligens innenfor diagnostikk og behandling.

Thomas på LinkedIn

Video av Thomas Langø fra foredrag under den årlige konferansen til International Socielty for Minimally Invasive Therapy - iSMIT 2017, Torino, Italia. Thomas sitter i styringskomitteen til iSMIT

Erik Fosse, Avdelingsleder/Professor, Intervensjonssenteret, OUS


Erik Fosse er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og professor i kirurgi ved Universitetet i Oslo. Han leder Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus. Intervensjonssenteret driver forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder som innebærer bruk av avansert teknologi. I tillegg forsker senteret på organisasjon og økonomi i forbindelse med innføring av nye behandlingsmetoder.
Erik Fosse er leder for organisasjonen NORWAC som driver humanitært arbeid i Midt-Østen. Har arbeidet som lege i krigssituasjoner i Libanon, Gaza, Afghanistan og Kosovo.

Christine Bergland_© RebeccaRavneberg

Christine Bergland, direktør, Direktoratet for e-helse


Christine har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. Hun har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.

Petter Hurlen, Akershus universitetssykehus


Dr. Petter Hurlen har arbeidet i 40 år i grenselandet mellom medisin og informasjonsteknologi. Han startet prosjektet som ledet til DocuLive EPJ, og ledet arbeidet med de første europeiske standardene for elektronisk pasientjournal. I dag er han overlege i klinisk informatikk ved Akershus Universitetssykehus, sekretær for den Internasjonale forening for medisinsk informatikk og medlem av Legeforeningens IT-utvalg. Han har sittet i styret for FDH/NorHIT i mer enn 25 år.


Petter på LinkedIn

Jan Emil Kristoffersen, seksjonssjef, Den Norske Legeforening


Jan er seksjonssjef med ansvar for fagutvikling innenfor e-helse og primærhelsetjeneste i Legeforeningen. Han er spesialist i allmennmedisin, tidigere fastlege og leder av Allmennlegeforeningen fra 2005-2009, og helseforetaksbyråkrat innenfor samhandling, e-helse og kvalitet. Jan brenner for samhandling og effektive IKT-løsninger som leverer på prioriterte områder som legemiddelområdet og sammenhengende helsetjenester til multisyke og kronikere. Og han elsker gamle, raske motorsykler, biler og fly…

Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse, Helse Sør-Øst


Rune Simensen har jobbet med IT og innovasjon siden midten av 90-tallet. I høst overtok han ansvaret for Teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst. Tidligere har han jobbet i så ulike bransjer som telekom, finans og bil i ulike roller, men alltid med IT og innovasjon. Han brenner for å bidra til at Helse Sør-Øst leverer IT-løsninger som har reell nytteverdi for både de nær 80.000 ansatte i Helse Sør-Øst og ca tre millioner innbyggerne i regionen.

Rune på LinkedIn

Jonas Söderstrom, Informationsarkitekt og forfattare på Form og innehåll


Jonas Söderström har arbetat med att förbättra digitala system i mer än 20 år. Han är pionjär för begreppet digital arbetsmiljö, och har varit med att i Sverige utveckla verktyg för arbetsmiljöombud att ställa krav på systems brukarvenlighet. I tre år var han medlem av regeringens särskilda grupp för att trygga brukarperspektivet i offentliga system, bland annat häslovård.
Share This