Meny tidlg. års konf.

Program 2017

Konferansedag 1: Onsdag 3. mai 2017

KL.09:30 Velkommen v/ Jon Tysdahl, leder av programkomiteen
Felles åpningsspor: Godbiter fra og introduksjon til parallellsesjonene
Kl.09:35 Hvor blir det av pengene? «Organisering og styring»
Organiserer vi oss smart? Jobber vi lurt? Forsvinner gevinstene i maktkamp og mistillit?
En aldrende befolkning, økte forventninger og raske teknologiske fremskritt, vil utløse en kostnadseksplosjon i helsetjenesten. Samtidig faller Norges inntekter fra oljen. Gapet mellom inntekter og utgifter øker. Vi kan ikke sløse med en eneste krone. Det er nødvendig å arbeide smartere, utvikle forpliktende partnerskap og finne langt mer smidige måter å utvikle og implementere eHelseløsninger.
Morten Andreas Meyer, partner, First House
Kl.10:05 Erfaringer fra innføring av felles journal i København «En felles journal, drøm eller mareritt»
I Danmark står Region Hovedstaden og Region Sjælland midt i implementering av et nyt integrert klinisk system. Systemet dekker alle kliniske funksjoner og 44.000 brukere på 17 sykehus. Presentasjonen handler om bakgrunnen og de første erfaringer.
Torben Stentoft, CØK, Region Hovedstaden
Kl.10:30 Kaffepause
Kl.10:50 Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi «Velferd og teknologi»
Kommunene på Agder går sammen om felles anskaffelse av trygghetsalarmer, tilleggsteknologi og teknisk løsning. Det skal også etableres et kommunal responssentertjenester.
Venke Åmli Nyhus, rådgiver fagsystemer, Kristiansand kommune
KL.11:15 Min pacemaker kan hackes! «Pasientrettet ehelse»
Marie Moe er avhengig av et medisinsk implantat, en pacemaker som sørger for at hjertet hennes slår. Som sikkerhetsforsker ønsket hun å finne ut mer om informasjonssikkerheten i denne datamaskinen inne i sin egen kropp, men hun fikk ikke tilgang til å se koden som holder henne i live. Marie startet derfor et hacking-prosjekt for å finne ut av sikkerheten i sin egen personlige kritiske infrastruktur.
Marie G. Moe, forsker, Sintef
Kl.11:40 Ble resultatet som vi håpet eller fryktet? «Helsepersonellets brukerbehov»
Erfaringer etter et års drift av helt ny samlet journalløsning på Herlev sykehus i Danmark.
Jesper Erdal, ledende overlege, og Mette Lindelof, uddannelsesansvarlig overlege, Nevrologisk avdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Kl.12:05 Innovasjonstoget går – hvor er legene? «Innovasjon»
Det er en vanlig oppfatning at det er vanskelig å engasjere helsepersonell i IKT-drevet innovasjon og at motstanden mot innovasjonsbaserte endringer er stor. Hurlen vil i sitt innlegg diskutere mulige årsaker til dette og hva som kan gjøres for å få til et godt samarbeid om innovasjon. Deltakelse må prioriteres, deltagerne må lyttes til – og de må settes i stand til å spille en konstruktiv rolle.
Petter Hurlen, overlege klinisk informatikk, Akershus Universitetssykehus
Kl.12:30 Lunsj
Tema: Pasientrettet ehelse
Pasienten blir stadig viktigere som direkte bruker av ehelseløsninger, men dette reiser også nye problemstillinger. Er vi klare til å håndtere dem?
Tema: Helsepersonellets brukerbehov
Hvordan ivaretas helsepersonellets behov og er de tilstrekkelig involvert i vurdering og utvikling av nye løsninger og arbeidsformer?
Kl.13:30 Når dialogen blir digital
– erfaringer med e-konsultasjon
«Et blikk sier mer enn 1000 ord”. Hva skjer når både øyekontakt og stemme erstattes med tekst? Hva er betingelsene for sikker og hensiktsmessig bruk av asynkron kontakt med legen?
Ivar Halvorsen, fastlege og kommuneoverlege i Stavanger
Hvor fornøyd er sykehusleger med sitt journalsystem?
Vil leger i sykehus ha mer eller mindre EPJ? Resultater fra en spørreundersøkelse på norske sykehus
Bente Saltnes Nedrebø, leder fagforum Klinisk IKT, Nasjonal IKT HF
Kl.13:55 Slik samler vi helse-Norge til ett informasjonsrike
Hvordan få aktørene i helsesektoren til å bygge én felles og kvalitetssikret innholdstjeneste for innbyggerne? Med over 25 innholdsleverandører på lag og fem års fartstid, er helsenorge.no blitt et nettstedet med over en million besøk i måneden. Nå videreutvikles innholdstjenesten i tråd med brukernes behov.Vi deler tre suksesskriterier og én stor feil vi har gjort i arbeidet med å gjøre helsenorge.no til en:

  • nyttig og relevant kilde for innbyggere med spørsmål om helse, sykdom, diagnoser og rettigheter
  • attraktiv kanal for helseaktører med formidlingsansvar, og svar på brukernes spørsmål

Foredraget passer for deg som er opptatt av å sette brukerens behov i sentrum og hvordan vi jobber godt sammen om allerede etablerte ehelseløsninger.

Stine Camilla Bjerkestrand, direktoratet for Direktoratet for e-helse

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse?

Oslo universitetssykehus innførte ny versjon av elektronisk pasientjournal høsten 2016. Med denne nye versjonen fikk forløpskoordinatorer ny funksjonalitet tilgjengelig for registrering av pakkeforløp. Vi vil si noe om hvordan innføringen ble gjennomført og hvilke resultater viser gevinstmålinger etter innføringen. Er det noen automatikk i at ny funksjonalitet gir bedre brukeropplevelse?

Morten Aas, psykiatrisk sykepleier, og Ingrid Heitmann, delprosjektleder, Oslo Universitetssykehus

Kl.14:20 Smittevern og kamelsvelging – om godt språk i digitale tjenester og annen pasientinformasjon
Den digitale helsehverdagen stiller store krav til alle språkbrukere: Pasienter skal kunne sette seg inn i egen helsesituasjon og betjene seg selv fra kjøkkenbordet. Og myndighetene skal lage e-helseløsninger som er intuitive i bruk, og som formidler medisin og juss på måte som pasienter og pårørende kan forstå. Hvordan forebygger vi kollaps i kommunikasjonen?
Margrethe Kvarenes, seniorrådgiver, Språkrådet

Plikt eller rett? Hvordan involvere klinikere i utvikling av kliniske løsninger

Utvikling av kliniske IKT krever stor grad av medvirkning fra klinikere for å få løsninger som gir gevinst for  pasientbehandlingen og arbeidshverdagen. Hvordan kan vi legge til rette for at klinikere deltar i utformingen av gode e-helseløsninger?

Mette Garvoll Værøy, Leder Regionalt senter for kliniske IKT løsninger

Kl.14:55 Pause
Kl.15:15 Fysisk aktivitet og helse, hvor effektivt er det i forebygging og behandling av sykdom?
Hvordan kan personlige e-helseløsninger og monitoreringsutstyr bidra til dette?Fysisk aktivitet er et effektivt tiltak for å forebygge og behandle en rekke sykdommer. Fysisk aktivitet kan registreres med ulike monitoreringsverktøy, men disse er ikke i bruk i helsevesenet, dette er et stort paradoks! Kan de brukes, og hvordan kan de bidra til økt fysisk aktivitet?
Terje Halvorsen, Exercise is Medicine Norge
Spesialtema Kurve:
Det skjer nå en parallell innføring av kurveløsninger i tre helseregioner omtrent samtidig.
Hva er fellestrekkene og hva er forskjellene for målsetninger, brukermedvirkning, løsninger, rutiner og erfaringer.Ny kurveløsning i Helse Nord
Hva skjer innen arbeidet med FIKS, inkludert pasientforløp.
Hanne Winge Kvarenes, overlege, Nordlandssykehuset

Erfaringer med elektronisk kurve og legemiddellogistikk i Helse Vest
Svein Joar Auglænd Johnsen, overlege, Helse Stavanger HF

Kurveløsning i Helse Sør-Øst
Ved innføring av elektronisk kurve digitaliseres en stor del  av de gjenværende papirbaserte dokumentasjonsprosessene. Gjennomgående elektronisk kurve er innført i hele Sykehuset Østfold, og bredding av samme kurveløsning pågår også ved Oslo Universitetssykehus og ved Akershus Universitetssykehus.
I dette innlegget presenteres våre erfaringer så langt, gevinstmulighetene og planene for resten av sykehusene i Helse Sør-øst.
Harald Noddeland, prosjektleder Kurve og medikasjon, RKL

Avsluttes med paneldebatt og diskusjon.

Kl.15:50 Using mHealth technology to improve and support mental health treatment
Mental health disorders are the leading cause of disability worldwide. Globally, 450 million people live with a mental disorder.Smartphone technology can be leveraged to monitor people suffering from mental illness through self-assessed and automatically collected behavioural data. Leveraging this data can help reducing the burden of mental illness, by engaging patients more in their treatment, giving them psycho-educative tools, as well as empowering them for self-management. This data can furthermore be used by clinicians to get a more granular overview of how patients are progressing, enabling early intervention, and increased focus on providing quality care.
Mads Frost, Post Doc, UT University of Copenhagen (ITU)
Kl.16:15 Djevelens advokater: Hva er galt med eHelse-visjonen?
Medisinen utfordres i dag av løfter om en historisk omveltning. Nye teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd som genom-sekvensering, ”omics”, medisinske apper, computerteknologi og kunstig intelligens spås å endre medisinen på en måte vi aldri har sett før. Denne visjonen lanseres som et paradigme uten slagsider, men kan potensielt true folkehelsa.
Henrik Vogt, fastlege, Bogerud legesenter og PhD-kandidat ved NTNU og
Andreas Saxlund Pahle, fastlege, Bolteløkka legesenter
Kl.16:45 Avslutning og oppsummering
Kl.17:00 Konferansemiddag

 

Konferansedag 2: Torsdag 4. mai 2017

Tema: En felles journal, drøm eller mareritt
Det er flere måter å realisere «En innbygger – en journal», hvilke fordeler og ulemper gir de ulike løsningsalternativene?
Tema: Velferd og teknologi
Velferdsteknologi synes å være helt nødvendig for å håndtere utfordringene knyttet til omsorg og velferd, men hvordan lykkes man best med dette?
Kl.09:00 Et stort eller mange små systemer?
Hva er fordelene og ulempene når man skal ha et stort system i forhold til mange mindre? Og hvordan kan man tenke Tung og Lett IT i dette?
Bendik Bygstad, professor, Universitetet i Oslo
Beste Effektive Omsorgsnivå med eHelse
BEON-prinsippet fra Samhandlingsreformen skal gi oss det beste effektive omsorgsnivået. Hva betyr prinsippet for teknologiske velferdstjenester? Hvordan skal vi klare å harmonisere kostnad med opplevd omsorg?
Ingunn Dahle, rådgiver kvalitative undersøkelser, Bouvet
Kl.09:25 Felles journal fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv
Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av å legge alle eggene i en kurv, når trusselscenariene er så mange?
Kristin Cordt-Hansen, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Kan ny teknologi hjelpe seniorer med å ta ansvaret for sin helse?
Hvordan kan «Min HelsePlan» hjelpe friske seniorer til å bo lengst mulig hjemme og i minst mulig grad være en belastning for familie, venner og det offentlige helsevesenet.
Steffen Myklebust, Styreleder – MGFteam “My Good Friends”, 
Kl.09:50

Det er en storm på vei! Skal vi bygge sterkere tak eller vindmøller?

Helse sies å kunne bli den nye oljen. Bygger målet om én innbygger – én journal oppunder dette? Er vi på rett vei? Fokuserer vi for mye på det eksisterende? Utnytter vi mulighetene? Spørsmålene vil besvares med erfaringer fra Medicloud-prosjektet i Sykehuspartner og Inven2 over en treårs-periode.

Hans Gallis, seniorrådgiver, Sykehuspartner

Velferdsteknologi som møter innbyggernes behov, i et helhetlig økosystem for e-helse.
Oslo kommune innfører ulike velferdsteknologiske løsninger, for å kunne møte framtidas utfordringer med et bærekraftig tjenestetilbud. Gjennom et konkret eksempel ser vi på tjenesteendringer som utløses ved bruk av ny teknologi, samt hvordan en infrastruktur for informasjonsdeling og samhandling kan bidra til at velferdsteknologien kan integreres i en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.
Sverre M Jensen og Karin Østerbø Gabrielsen,  Oslo kommune, Helseetaten, seksjon for velferdsteknologi
Kl.10:15 Pause
Kl.10:30 Regional klinisk løsning i Helse Sør Øst
Et program for standardisering, konsolidering og modernisering av kliniske løsninger. Standardisering – fra skreddersøm til konfeksjon?Programmet Regional klinisk løsning gjennomfører standardisering og konsolidering av kliniske løsninger innenfor; EPJ, Kurve og medikasjon, medikamentell kreftbehandling, laboratorie- og radiologiløsninger samt samhandlingsløsninger. Oslo universitetssykehus innførte regional standard av DIPS i 2014 – hvordan kunne man enes om et felles oppsett?
Hilde Myhren, ass. programleder for Regional Klinisk løsning i Helse Sør-Øst

Oppfølging av kronisk syke pasienter

Det presenteres tre forskjellige tilnærminger til håndtering av kronikere, fra tre steder i Norge. Hva gjør de, hva er resultatene og hva kan vi lære av dette?
1)Trygghet og mestring for kronisk syke gjennom avstandsoppfølging og velferdsteknologi
Bydel Gamle Oslo har i en tid benyttet nye tekniske løsninger for oppfølging av kronikere. Hør om hvordan de har gjort dette og erfaringene fra brukerne og helsepersonellet.
Espen Mikkelsen, prosjektmedarbeider VIS prosjektet, og Live Sofie Engmark, sykepleier på responssenter for velferdsteknologi, Bydel Gamle Oslo
2) Svingdørspasienter, er løsningen å hindre reinnleggelse?
Langtkomne KOLS pasienter har hyppige reinnleggelser med dels lange opphold. Hver forverring som resulterer i sykehusinnleggelse gir betydelig økt risiko for død.
Det har vært og er mange forsøk på å følge opp pasienter hjemme elektronisk med videokontakt med pustemålinger. Studier har vist økt dødelighet i intervensjonsgruppen. Kanskje blir terskelen for innleggelse for høy og vurdering av komorbiditet for dårlig. Ved å øke oppfølgingen hjemme i den sårbare perioden etter akutt forverring og innleggelse, reduserte vi reinnleggelsen som med 40%.
Terje Tollåli, avdelingsoverlege, Nordlandssykehuset

3)TELMA, flerkommunal løsning i Agder
Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA)  har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner i Agder. Pasientene følges opp med kombinasjoner av måling av medisinsk tilstand, f.eks surstoffmetning og puls for pasienter med KOLS, spørsmål via nettbrett og video- eller telefonkonsultasjon med sykepleier på en av 3 telemedisinske sentraler. Målet er å avsløre og behandle ny forverring av sykdommen med for å skape en bedre livssituasjon for pasienten, redusere behov for personellintensive tjenester fra kommuner og sykehus og redusere reinnleggelser.
http://www.telma.no/
Eirik Abildsnes, forskningsrådgiver, Kristiansand kommune

Debatt

10:50 En Innbygger – en journal
I januar 2016 overleverte Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan målet om «én innbygger – én journal» bør realiseres. Hva er status i arbeidet?
Are Muri, Direktoratet for e-helse
11:05 Debatt: Har vi de rette driverne og ressursene?
Deltar:
Hilde Myhren, ass. programleder for Regional Klinisk løsning i Helse Sør-Øst,
Hans Gallis, seniorrådgiver, Sykehuspartner, Bendik Bygstad, Universitetet i Oslo, Are Muri, direktoratet for e-helse
Kl.11:30 Lunsj
Tema: Organisering og styring
Organiseringen og styringen av ehelse er en bestemmende faktor for hvor og hvordan det satses, og hva som får finansiering.  Er vi gode nok til dette?
Tema: Innovasjon
Vi gleder oss over mye god innovasjon, og ser spennende løsninger, men hvordan kan vi bli enda bedre?
Kl.12:30 Hva får vi ut av den nasjonale styringsmodellen?
Vi har hatt en nasjonal styringsmodell i noen år nå. Har vi noen indikasjoner på at den virker godt nok, eller burde andre modeller vurderes?

Fremtidens helseteknologi med Mixed Reality

Teknologi som Microsoft Hololens har et potensiale til å forandre måten vi i dag samhandler med teknologi. Et området som kan dra betydelig nytte av en slik teknologi, befinner seg innen helse og pasientbehandling.

Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus (OUS), har gjennom mange års forskning utviklet et planleggingsverktøy for laparoskopisk leverkirurgi, der CT-bilder konverteres til 3D eller 2D modeller som visualiseres på skjerm. 3D-print av hjertemodeller har videre blitt brukt som kirurgiske planleggingsverktøy ved OUS i noen år. Med holografiske modeller kan kirurger og kardiologer gå inn i et hjerte, og sammen ta avgjørelsen om hvordan en rekonstruksjon av et barnehjerte skal utføres.

I dette foredraget vil vi diskutere hvordan denne teknologien kan revolusjonere tilgangen til informasjon gjennom visualisering, samt hvordan denne teknologien har blitt brukt ved OUS. Diskusjonen rundes av med tanker rundt fremtidige muligheter og demonstrasjon.

Ole Jacob Elle, sjef for klinisk kybernetikk og bildebehandling ved Intervensjonssenteret – OUS
Henrik Brun, Barnekardiolog ved OUS
Jørn Skaaraas, Prosjektleder ved Sopra Steria

Kl.12:55 Strategi for nasjonale digitale helseløsninger
Direktoratet for e-helse har sammen med sektoren utarbeidet produktstrategi for de nasjonale digitale helseløsningene e-resept, kjernejournal og helsenorge.no.

  • Helsenorge.no er innbyggernes inngang på nett til en samlet digital helsesektor. Aktører i helsesektoren kobler seg på helsenorge for effektiv samhandling med innbyggerne.
  • E-resept er en nasjonal komponent for å realisere fremtidens legemiddelinformasjonsløsninger.
  • Kjernejournal er et helseregister der vesentlig pasientinformasjon gjøres tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov. Innbyggerne får tilgang til kjernejournal via helsenorge.no

Du vil få høre mer om hvilken utviklingsretning som er planlagt for løsningene. Helsenorge, e-resept og kjernejournal vil muliggjøre flere og mer verdifulle digitale helsetjenester og vil videreutvikles i samarbeid med helse- og omsorgssektor og næringsliv.

Hilde Lyngstad, avdelingsdirektør Produkt og Plan, Direktoratet for e-helse

Teknologiutviklingens konsekvenser for langtidsplanlegging av sykehusprosjekter
Tore Indreråk, fagansvarlig IKT, Sykehusbygg
Kl.13:20 Digital innovasjon i norsk helsevesen – en kafkaesk historie?
For de som jobber på norske sykehus føles fortsatt IT i helsevesenet ti år bak resten av samfunnet. Hvorfor klarer man ikke sette alle de innovative løsningene i klinisk produksjon? En gjennomgang av barrierene som gjør at vi mislykkes med digital innovasjon – og som gjør at norske leger og sykepleiere i 2017 fortsatt er avhengige av penn og papir, personsøkere, telefon og faks.
Petter Risøe, lege og daglig leder, Diffia
Hvordan sikre kontinuerlig innovasjon?
Vi har utviklet velferdsteknologi i mange år, og hvordan opprettholder vi våre innovasjonsprosesser
Kl.13:55 Pause
Kl.14:15 Leverandør og myndighetsorgan i skjønn forening
Direktoratet for ehelse er både en betydelig leverandør av ehelseløsninger og et myndighetsorgan. Samtidig finnes en rekke andre offentlige organer og selskaper innen samme sfære.
Erfaringer med tjenesteinnovasjon i Uppsala sykehus
De bruker LEAN-prosesser for tjenesteinnovasjon i vennesykehuset til Østfold. Hva kan vi lære av dem?
Kl.14:40 Samarbeidsavtaler for tversgående løsninger
Direktoratet for ehelse har utarbeidet en Samarbeidsavtale som alle leverandører/aktører som skal bruke de nasjonale ehelseløsninger skal signere. Det har vist seg krevende å finne frem til en god modell for dette. Erfaringer fra dette gjennomgås.

Fremtidens sykehusseng som registrerer, lærer, mobiliserer og samarbeider – hva betyr dette for pasient og helsepersonell? 

Ably Medical utvikler fremtidens sykehusseng sammen med fire norske helseforetak, og er på full vei inn i det kanadiske markedet. Prosjektet tar for seg å løse tre store utfordringer for helsevesenet:
1. Belastning på helsepersonell
2. Fall fra seng
3. Liggesår
Kjell Are Furnes, CEO, Ably Medical

Kl.15:05 Oppsummering
Kl.15:10 Konferansen avsluttes

 

Share This