Meny tidlg. års konf.

Program 2018

INTRODUKSJONSTILBUD: Dataforeningen har gleden av å introdusere et særskilt medlemskap for ansatt helsepersonell i helsesektoren. PRIS: Kr 250,- pr år
Mer info og påmelding her: https://www.dataforeningen.no/sektormedlem-helse.464692.no.html

Årets konferanse har satt fokus på situasjonen i Norden, med plenumssesjoner hele første konferansedag. Vi har lært om likheter og ulikheter for de nordiske helsevesen og IT-situasjoner, der nasjonale utfordringer og satsninger, håndtering av legemiddellister/e-resept samt nyskapende regionale løsninger har blitt sett nærmere på

Konferansedag 1: Onsdag 18. april 2018

8:00Registrering
9:20Åpning og velkommen
v/ leder for programkomiteen Rune Brækken.
Fellesspor: Nordisk ehelse
Norge har høye ambisjoner og mange utfordringer innen ehelse. Er situasjonen, utfordringene, ambisjonene og virkemidlene de samme i Danmark og Sverige? Hva kan vi lære av hverandre? Hør om hvordan helsevesenene er satt opp, de nasjonale strategier og prosjektet innen ehelse, et dypdykk innenfor resept/forskrivningsområdet og en gjennomgang av viktige regionale prosjekter, på tvers av landene.
9:35Pasientens netthelsetjeneste - de nordiske land sammen mot fremtiden?
Helseminister Bent Høie
10:05Danish Healthcare after the public sector reform in 2007
The presentation will cover the background for the public sector reform and how this reform also initiated the agenda of healthcare transformation in Denmark. Furthermore, the presentation will explain the development from 2007 till now and the initiatives and benefits, which have been achieved through the public sector reform
Hans Erik Henriksen, CEO, Healthcare DENMARK

Se presentasjon her
10:30Overview of current national e-health projects
Introduction to the new national strategy for digital health 2018-2022, which has been launched with the purpose to drive the sustainable development of the Danish healthcare system. The new strategy focuses on digitization and use of health data in the context of prevention, care and direct treatment. In addition, the presentation will provide an overview of current digital health projects in Denmark such as the national deployment of telemedicine for patients with COPD.
Nanna Skovgaard, head of division, Danish Ministry of Health

Se presentasjon her
10:50Kaffepause
11:15Sveriges Vision e-hälsa 2025, en vision om att använda digitaliseringens möjligheter
Sveriges regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om överenskommelse för Vision e-hälsa 2025, där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom vård, omsorg och socialtjänst. I visionen ingår även att digitala tjänster ska underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet
Malin Amnefelt, samordnare inom samordningskansliet, e-Hälsomyndigheten

Se presentasjon her
11:40Nasjonal e-helsestrategi – Felles utfordringer, felles løsninger.
Direktoratet for e-helse presenterte den nasjonale e-helsestrategien for snart ett år siden. Hvordan jobber direktoratet med realisering av strategien og hva må gjøres for å oppnå målsetningene raskere?
Karl Stener Vestli, divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse

Se presentasjon her
12:05Diskusjon, ledet av Einar Ryvarden, digitalsjef i Tidsskrift for Den Norske Legeforening
12:30LUNSJ
Norden forts
13:30FMK – Journey of the Danish medication card
The presentation will tell the story of how the medication card was transformed from paper into e-prescription and into a nationwide medication card. What made it possible? How were the users engaged? And how others can benefit from our experiences
Jakob Uffelman, CEO, Sundhed.dk Internation Foundation

Se presentasjon her
13:55Sveriges arbete med den nya nationella läkemedelslistan
Presentation om hur Sverige i allmänhet och eHälsomyndigheten i synnerhet arbetar med att bygga den nya nationella läkemedelslistan. Vilka erfarneheter har vi med oss sedan tidigare och vad vill vi åstadkomma.
Maria Wettermark, seniorrådgivare, og Maria Hassel, internationell samordnare, ehälsomyndigheten

Se presentasjon her
14:20Pasientens legemiddelliste etableres i Norge
Helsepersonell i Norge har i dag ikke god nok oversikt over det totale bildet av legemidler pasienten går eller har gått på. Målet er at pasientens legemiddelliste kan løse dette problemet.

Når pasienter eksempelvis legges inn på sykehjem eller sykehus har helsepersonell flere ulike kilder tilgjengelig når de skal få oversikt over pasientens aktuelle legemiddelbehandling. Kildene avviker ofte fra hverandre. Det krever mye arbeid å samstemme listene, og sjansen for feil er betydelig, fordi de ulike kildene ofte ikke stemmer overens med hverandre. Det er behov for en felles sanntids oversikt på tvers av behandlere og behandlingsnivå over hvilke legemidler en pasient bruker. For å kunne møte dette behovet jobbes det nå på flere områder som vil gi grunnlag for en samlet oversikt over pasientens legemidler.
Hilde Lyngstad, avd.dir. Produkt og Plan, Direktoratet for e-helse

Se presentasjon her
14:55Pause og mingling
15:15Helseplattformen. Status for arbeidet med en journal i Midt-Norge
I Midt-Norge skal kommuner og helseforetak sammen anskaffe en felles løsning for pasientjournal på tvers av fag og forvaltningsnivå. Regionen er gjennom det banebrytende arbeidet pekt ut som utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Helseplattformen blir et viktig redskap for å understøtte nødvendige endringer i helsetjenesten. Sigrun Berge Engen er kommunikasjonssjef i programmet
Sigrun Berge Engen, kommunikasjonssjef Helseplattformen, Helse Midt

Se presentasjon her
15:50SUSSA samverkan - är det möjligt med en gemensam målbild för nio regioner/landsting?
Införandet av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett verksamhetsprojekt där nio landsting samverkar för att nå en gemensam målbild. Styrande principer har tagits fram och ett antal gemensamma projekt har startats upp med syfte att förbättra och förnya vårdens utförande. Tydliga nyttoeffekter skall uppnås i verksamheten och vara värdeskapande för invånare, medarbetare och beslutsfattare.
Jonas Rudenstam, overlege anestesi og intensivvård, Landstinget Västernorrland

Se presentasjon her
16:15To år med Sundhedsplatformen (Epic) – getting there or not getting anywhere?
I 2016 indførte Herlev og Gentofte hospital det integrerede kliniske system «Sundhedsplatformen» (Epic). Snart 2 år efter er systemet implementeret på alle 17 hospitaler i København og på resten af Sjælland. Hvad er den aktuelle situation fra et klinisk perspektiv og hvilke erfaringer har vi gjort os?
Mette Lindelof, avd. overlege og William Karlsson, lege, Herlev og Gentofte hospital

Se presentasjon her
16:45Avslutning og oppsummering. Konferansedag 1 avsluttes
17:00konferansemiddag

 

Konferansedag 2: Torsdag 19. april 2018

 Spor 1Spor 2
TEMA: Fremtidens digitale helsevesen
Digital diagnostisering basert på deep learning, kombinert med analyse av store mengder pasient/journal-data, korrelert med bakgrunnsdata for hele befolkningen gir nye muligheter og vil føre til nye måter å jobbe på. Lær mer om status og drivere for denne utviklingen.
TEMA: Digitalt involverte pasienter og pårørende
Digital dialog mellom pasient og helsepersonell blir stadig viktigere for opplevd kvalitet og effektivitet fra begge sider. Nye erfaringer fra prosjekter som involverer pasienter og pårørende gir oss bedre innsikt.
9:00Fremtidens bildediagnostikk
Fremtidens bildediagnostikk vil i sterk grad være preget av kravene til «persontilpasset medisin». Molekylær bildediagnostikk vil utforske rotårsaken til sykdom på det cellulære og subcellulære plan, og kunstig intelligens innen bildediagnostikk vil utvikle seg til å bli et uunnværlig verktøy som beslutningsstøtte for «presisjonsmedisin».
Hans Jørgen Smith, Oslo Universitetssykehus

Se presentasjon her
Telemedisinsk rehabilitering - Spesialisthelsetjenesten hjem til pasienten
Sunnaasmodellen i behandling av trykksår hos pasienter med ryggmargskade, og i språktrening av afasipasienter
Hege Prag Øra, lege og Ingebjørg Irgens, avdelingsoverlege, Sunnås sykehus

Se presentasjon her
9:25Nasjonalt prosjekt for Digital patologi
Foredraget beskriver prosjektets konseptfase, planleggingsfase og de viktigste milepæler i en gjennomføringsfase
Inger Nina Farstad, overlege og professor II, avd. for patologi, Oslo universitetssykehus

Se presentasjon her
Erfaringer fra 3P-prosjektet: involvering av pasienter og pårørende ved telemedisinsk oppfølging
Forskningsprosjektet Pasienter og profesjonelle i partnerskap (3P) setter fokus på hvordan tjenester som har pasient-sentrerte helseteam kan organiseres, samt hvordan teamarbeidet kan støttes av teknologi. I den forbindelse ble det gjort en studie av en telemedisinsk sentral for oppfølging av KOLS-pasienter med fokus på pasient- og pårørendeinvolvering og informasjonsflyt.
Berglind Smaradottir, postdoktor, Universitetet i Agder og Kenneth Austrått, prosjektleder, Stavanger Universitetssykehus

Se presentasjon her
9:50Nasjonal løsning for kommunal helse og omsorgstjeneste
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse vurdere ulike løsningsalternativer for hvordan en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert fastlegene, kan realiseres. Ulike alternativer for å oppfylle behovet for bedre samhandling med innbyggere, bedre samhandling innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene og bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten skal inngå i vurderingen. Innholdet i løsningen er all klinisk dokumentasjon og prosess, samt pasient- og brukeradministrasjon. Løsningen vil erstatte dagens EPJ-/PAS-løsninger. Den nasjonale løsningen skal ha rik funksjonalitet og bidra til bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre aktører
Christina Johannessen og Ruthie Berg, seniorrådgivere, Direktoratet for e-helse

Se presentasjon her
Digitalt involverte pårørende - hvordan løfte pårørende med digital teknologi?
I dette foredraget vil du høre om hvordan Tryggi appen har endret måten pårørende involveres i eldreomsorgen i flere norske kommuner. Appen er utviklet i tett samarbeid med både kommuner og sluttbrukere, og er et glimrende eksempel på brukerstyrt innovasjon gjennom tjenestedesign. Tryggi passer på de du er glad i.
Hanne Marie Johnsen Engelstad, konseptutvikler, Telenor Norge

Se presentasjon her
10:15Kaffepause
10:30Helsedataprogrammet: Utvikling av en nasjonal plattform for helseanalyse
En av Helsedataprogrammets oppgaver er å utrede og etablere en nasjonal plattform for helseanalyse, med innebygget personvern, som skal bidra til å effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata for forskning. Plattformen vil muliggjøre håndtering av store sensitive data på en sikrere måte, og tilrettelegge for økt bruk av avansert analyseteknologi og andre eksisterende forskningsinfrastrukturer. Plattformen skal realiseres inkrementelt der første steg er å etablere en felles informasjons- og søknadsportal og deretter bygge ut plattformen med flere datakilder, analysefunksjonalitet og annen støtte til forskere. Arbeidet med å etablere en avansert analyseinfrastruktur og et kommersielt økosystem innen det komplekse og personvernsensitive helsedataområdet vil bidra til utvikling av kunnskap og tekniske løsninger som gir verdifull overføringsverdi til forskning og næringsutvikling i andre offentlige og private sektorer.
Alexander Edvard Gray, programdirektør, Direktoratet for e-ehelse

Se presentasjon her
Digital kommunikasjon mellom brukere, pårørende og ansatte i helsetjenesten åpner for nye muligheter og gir nye utfordringer.
Gevinster for innbyggere og tjenesten ved bruk av digital kommunikasjon i kommunens helsetjenester. Erfaringer fra innføring i Oslo kommune, bydel Østensjø.
Bente Brunvatne, Spesialkonsulent Oslo kommune, bydel Østensjø


Se presentasjon her
11:00Samhandling av medisinske bilder mellom helsevesenet, pasienter og andre erfaringer fra et etablert nasjonalt nettverk i Storbritannia
Det medisinske bildet er sentralt i dagens helsevesen, et helsevesen som ofte er spredt geografisk og subspesialisert og der pasienten i økende grad setter seg selv i førersetet. En utbredt utveksling av medisinske bilder gir store muligheter til å håndtere både geografien, subspesialiseringen og pasienten, men innebærer også tekniske, sikkerhetsmessige og organisatoriske utfordringer. I denne presentasjon deler vi noen av de erfaringer vi har fått fra å etablere et av verdens største nasjonale nettverk for utveksling av medisinske bilder. Dette nettverket kobler i dag sammen 450 institusjoner i Storbritannia og har nå også spredt seg til andre deler av verden.
Johan Carlegrim, product Manager, Sectra

Se presentasjon her
kl. 10:50Trygghet og kontroll med rett teknologi! Forskningsfunn fra Lindåsprosjektet
Når teknologi er tilpasset brukerens behov opplever brukere og pårørende både trygghet og å ha kontroll i egen hverdag. Tilpasning av teknologi må skje individuelt og bør skje i samarbeid mellom den enkelte bruker, helsepersonell og eventuelt pårørende. Teknologi blir en del av helsetjenesten og det er den helhetlige tjenesten som må vurderes og tilpasses dersom resultatet skal oppleves nyttig.
Mari S. Berge, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Se presentasjon her
kl 11:10 Digital avstandsoppfølging av pasienter med nyresvikt: nytenkning om hjemmedialyse
Prioriteringsrådet vedtok i 2016 et mål om at minst 30% av dialysepasientene i Norge skal behandles i eget hjem. Likevel ligger Norge langt bak de øvrige nordiske landene; kun 15 % av de som kan benytte hjemmedialyse får dette tilbudet. NLSH Bodø, i samarbeidet med Telenor, er i gang med å utvikle en ny digital tjeneste som forenkler hjemmedialyse for pasientene, samt gir økt effektivitet for helsepersonell. På foredraget vil du høre mer om hvordan digitalisering kan bidra til å øke antall hjemmedialysepasienter.
Lars Eirik Hansen, Leder Senter for Klinisk støtte og dokumentasjon, Nordlandssykehuset HF
11:30LUNSJ
TEMA: Fremtidens digitale helsevesen (fortsettelse) TEMA: Klinikerne tar tilbake kontrollen over EPJ! Involvering av helsepersonell
Involvering av helsepersonell vil være en kritisk suksessfaktor når IKT-systemene blir mer avanserte de nærmeste årene.
Hvordan sikre at helsepersonell både kan og vil bidra med å lage nyskapende og gode IT-løsninger? Hør hva leger, sykepleiere og deres ledere mener om saken.
12:30Slipp innholdet fri - Godt faglig innhold er for verdifullt til å benyttes kun én gang.
Det legges ned betydelig ressurser i produksjon av prosedyrer, metodebøker og faglige retningslinjer i helsesektoren. Omtrent den samme informasjonen produseres mange ganger og brukes i liten grad på tvers. Vedlikehold kan bli et mareritt. Content as a service-løsninger gjør det mulig med produksjon og vedlikehold av innhold ett sted og bruk i flere kanaler.
Vi viser hvordan content as a service allerede er på god vei inn i helsesektoren, og potensialet som ligger i det.
Stine Camilla Bjerkestrand, direktoratet for e-helse, og Eirik Hafver Rønjum, Netlife Design

Se presentasjon her
Hvorfor jobber jeg med IKT ved siden av pasientene?
Hva innebærer klinikerrollen i IKT-sammenhengen?
Hvilke oppgaver og utfordringer finnes?
Samarbeid med ulike yrkesgrupper.
Hvordan kombinere klinikerhverdag med IKT- arbeid?
Hvorfor er det viktig å engasjere seg i dette arbeidet?
Blir vi hørt og kan vi forvente noe verdi tilbake?
Bjørn Hveem, lege, OUS skadelegevakta og Arkitektur & Design RKL

Se presentasjon her
TEMA: Kan personvern være en trussel mot pasientsikkerheten?
Kan kravene til konfidensialitet overstyre kravene til tilgjengelighet og korrekthet, slik at det er pasientsikkerheten som blir lidende? Hvordan kan pasienten selv styre og følge opp tilgangen til egne data?
12:55GDPR i helsesektoren – a match made in heaven?
Dersom du ikke har fått innføring i GDPR gir jeg en kjapp gjennomgang av de viktigste prinsippene. Deretter ser jeg på hvilke utfordringer GDPR gir for en del scenarier innen helse, Siden få virksomheter vil rekke å bli GDPR compliant innen mai 2018, vil jeg se på hvilke tiltak som har vært i sektoren.
Simen Sommerfeld, CTO, Bouvet

Se presentasjon her
Fritt behandlervalg: Dr. Watson eller Dr. Granan – og hvordan kan et EPJ støtte klinikeren?
Er pasienten best tjent med å møte en algoritme som kan søke gjennom tusenvis av forskningssider og journalnotater for å angi rett diagnose og behandling, eller er legens kliniske skjønn det beste? Hva vet legestanden egentlig om diagnostikk og behandling? Hva gjør vi i vår travle kliniske hverdag og hvordan går det med pasientene etterpå? Og hva er EPJets rolle i alt dette?
Dr. Lars Petter Granan, konstituert overlege,OUS Smerteklinikken og klinisk fagansvarlig og førsteamanuensis, Høgskolen i SørØst-Norge

Se presentasjon her
13:20Hvordan riktig informasjonssikkerhet bidrar til god pasientsikkerhet
Er informasjonssikkerhet en bremsekloss eller tilrettelegger for god pasientsikkerhet? Påstand om at pasientsikkerhet trues av informasjonssikkerhet er i beste fall en misforståelse da god pasientsikkerhet avhenger av riktig informasjonssikkerhet. Svaret ligger i god styring av forholdet mellom pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet og temaer som økonomi, personvern og merkantile problemstillinger.
Preben Gustavsen, senior manager, SopraSteria

Se presentasjon her
Klinikere i Helseplattformen – Slik arbeider vi med krav til ny pasientjournal
Helseplattformen har involvert et stort antall klinikere i anskaffelsesprogrammet for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge. I denne sesjonen deles erfaringer rundt dette av en prosjektmedarbeider som har valgt å kombinere rollene som prosjektmedarbeider og kliniker
Marit Ludvigsen, barnesykepleier, St.Olavs hospital og prosjektmedarbeider, Helseplattformen,

Se presentasjon her
13:55Kaffepause
14:15Helsedata er morgendagens olje for samfunnet - og for hackere
Helsedata - og helseinstitusjoner - opptrer stadig oftere som digitale mål for eksterne aktører, og til nå spesielt i USA. Men innbrudd i datasystemene til Helse Sør-Øst viser at dette også er i ferd med å bli en utfordring i Norge. Hvorfor skjer dette og hva er det som driver denne utviklingen? Hvor mye er vi egentlig verdt ute i det "mørke nettet"? Og hva er det verste som kan skje med som pasient i det norske helsevesenet?
Eirik Gulbrandsen, forretningsutvikler og sikkerhetsevangelist, Arrrow ECS Norge
Klinikere og eHelse - en gjensidig avhengighet?
Klinikere trenger ehelse, eHelse trenger klinikere. Likevel opplever mange klinikere å få lite funksjonelle systemer. Og ehelse-folk at klinikere ikke vet nok om IKT, eller er positive nok til eHelse. Hva kan vi gjøre for å tette dette gapet?
Kjartan Olafsson, fastlege og leder av Legeforeningens IT utvalg
14:40Morgendagens kliniker – hva er behovet?
Gårsdagens klinikere eide pasientene og var deres helseformyndere. De oppbevarte papirjournalene hjemme og stilte diagnosen med et blikk og en smak av urinen. Dagens leger er avhengige av teknologi, men byttelåner passord og lagrer journalen på telefonen fordi sikkerhetstiltak hindrer dem i arbeidet. Systemene kan hackes og journalen korrumperes, så hva trenger faktisk morgendagens klinikere?
Arne Westgaard, prosjektleder Helse Sør-Øst og overlege Oslo Universitetssykehus

Se presentasjon her
E-helse i utdanningane - Om direktoratets arbeid
Jon Torgeir Lunke, Direktoratet for e-helse
15:05Oppsummering og avslutningOppsummering og avslutning

 

Share This