Meny tidlg. års konf.

Program 2019

Les mer om vårt særskilte medlemskap for ansatt helsepersonell i helsesektoren her
PRIS: Kr 250,- pr år

Mens vi venter….

(Endringer kan komme)

Konferansedag 1: Onsdag 8. mai 2019

8:30Registrering
9:00Åpning og velkommen
v/ leder for programkomiteen Rune Brækken.
Fellesspor: Hva er det vi venter på?
9:15Helseplattformen - en unik mulighet!
Marte Walstad, kommunal medisinsk fagsjef, Helseplattformen og Per Olav Østbyhaug, Helse Midt Norge
09:40Eva Backer, NTNU
10:05Marius Mikalsen, Sintef
10:30Kaffepause
11:00
11:25
11:50
12:15LUNSJ
SPOR 1: Hvorfor blir ikke helsedata den nye oljen?
Oljens verdi bygger på dens knapphet og fysiske egenskaper. Verdien av data bygger på dens delbarhet og uendelige foredlingsmuligheter, spesielt i langtidsstudier rundt befolkningshelse og forebygging.
Helsedata finnes overalt, men er samlet inn i en sammenheng og må tolkes i den konteksten og tilhørende hjemmelsgrunnlag. Dersom ikke dagens fagsystemer forbedres vesentlig eller omsorgsteknologien standardiseres, vil bedre helsedata også kreve at helsepersonell bruker mer tid på registrering og kvalitetssikring av data og mindre til pasienten.
SPOR 2: Ventepølser
Mens sulten gnager og vi venter på hovedretten må vi klare oss med noen livsviktige småretter.
I denne sesjonen får vi høre om disse konkrete prosjektene både fra nasjonalt nivå, kommuner og RHF.
13:15Kjernejournal – en mulighet for å dele journalopplysninger uten en felles journal
Kjernejournal lanserer deling av journaldokumenter på nasjonalt nivå og programgrensesnitt som gjør det mulig å vise og gjenbruke data fra kjernejournal direkte i EPJs arbeidsflate. Kanskje er dette første skritt på veien til «en innbygger, en journal»?
Bent Asgeir Larsen, fastlege og rådgiver, Direktoratet for e-helse
13:40ELISE -pasientoverganger og informasjonsdeling på tvers i Oslo kommune med lettvektsteknologi
Ingrid Anette Wulff og Helge Jagmann
14:05Velferdsteknologisk knutepunkt - fra IoT til journal
Sverre M Jensen og Dagny Meltvik
14:30Pause og mingling
15:00Veien til digital presisjonsmedisin
Thomas Smedsrud beskriver hvordan IT er nøkkelen til mer presis diagnostikk og behandling. Han deler sine erfaringer fra arbeidet med dette i BigMed-prosjektet på Oslo Universitetssykehus
Thomas Smedsrud, OUS
15:25
15:50Realisering av helhetlige kliniske løsninger i Helse Vest
Presentasjon av status for arbeidet med digitalisering av kliniske løsninger i Helse Vest. Helhetlige kliniske løsninger omfatter PAS/EPJ løsning, løsninger for elektronisk kurve og medikasjon, løsninger for digitale media arkiv, samt over tid også løsninger for klinisk «logistikk».

Erik M Hansen, adm dir, Helse Vest IKT
16:15Avslutning og oppsummering. Konferansedag 1 avsluttes
16:30Konferansemiddag

 

Konferansedag 2: Torsdag 9. mai 2019

Spor 1: Nye e-helsetjenester - har medaljen en bakside?
Det er ikke tvil om at e-helseløsninger bringer med seg mange fordeler for både pasienter og helsepersonell. I denne sesjonen vil vi belyse noen slike fordeler, men også noen bivirkninger som løsningene har vist seg å medføre.
Spor 2: Kunstig intelligens i helse
Begrepet kunstig intelligens (AI) brukes om verktøy som bidrar til forenkling av helsepersonells arbeidsoppgaver, eller gir helsepersonellet økt kunnskap som støtte for beslutninger. Verktøyene er basert på maskinlæring og utnyttelse av store datamengder. I dette sporet ønsker vi å presentere løsninger som er i bruk, samtidig som vi forsøker å se hva som kommer.
9:00Pasienter vil ha mer digitalt - nå!
Tove Sørensen og Eli Arild
Møtet mellom human og kunstig intelligens i radiologi
Helga Maria Brøgger
9:25Elektronisk tilgang til journal for pasienter – et ubetinget gode?
Hanne Valeur, Universitetet i Oslo
9:50Pasientens lesetilgang til egen journal - Hvordan påvirker det sykepleiernes dokumentasjonspraksis?
Foredraget presenterer resultatene fra en kvalitativ studie om hvordan pasientens lesetilgang til journalen påvirker sykepleiernes arbeidsprosesser og arbeidsrutiner. Helse Nord var pilot i Norge i 2015 med å gi pasienter lesetilgang til sin egen sykehusjournal og denne studien ble utført 2 år senere ved 5 forskjellige avdelinger på UNN i Tromsø.
Berglind Smaradottir, Universitetet i Agder
Clinical Trial Matching
Roar Johansen, IBM
10:15Kaffepause
10:40Hvorfor er det så vanskelig å integrere telemedisinsk oppfølging som en del av kommunal helsetjeneste? Erfaringer fra Risør kommune og 3P-prosjektet.
Foredraget presenterer erfaringer med telemedisin fra Risør kommune. Risør kommune er med i forskningsprosjektet Pasienter og profesjonelle i partnerskap (3P) som setter fokus på pasient-sentrerte helseteam. Foredraget fokuserer på tekniske utfordringer og klinisk dokumentasjon, men presenterer også kort forskningsresultater.
Ståle Sjaavaag, Risør kommune og Berglind Smaradottir, UiA

11:05Omsorg for informasjonssikkerheten?
Flere og flere enheter kobles på nett. Dette medfører at både enheter og tilhørende data blir enklere å nå, også for de som ikke skal nå dem. Hos mange offentlige aktører er modenheten innenfor personvern og informasjonssikkerhet lav, og derfor havner ofte ivaretakelse av dette ubevisst i leverandørenes hender – som ofte også er umodne på området. Hvordan sikrer vi ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet - i praksis - og ikke bare krysser fingrene for at våre leverandører har kontroll?
Linn Landewall, spesialrådgiver, og Rune Schumann, sikkerhetsarkitekt, Oslo kommune
Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, OUS
11:30LUNSJ
Fellesspor: En innbygger en journal 2030 - Verdt å vente på?
Det er mange forventninger til "en innbygger en journal", men også bekymringer knyttet til hvorvidt tiltaket faktisk vil bedre situasjonene for helsearbeidere, pasienter, myndigheter og industrien. I denne strømmen tar vi opp aktuelle muligheter og utfordringer.
12:30Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
12:55Nasjonens nye olje - eller Keiserens nye klær?
Vi har store forventninger til nye nasjonale løsninger. Men er det vi venter på faktisk den forespeilede nye olje – eller er det keiserens nye klær? Har vi tatt utgangspunkt i den kliniske hverdag og pasientenes behov – eller er vi først og fremst forhekset av teknologisk nytale?
Petter Hurlen, overlege, Akershus universitetssykehus
13:20Hva tenker Oslo Universitetssykehus HF/HSØ om dette?
Kenneth Solstrand, IKT-direktør
13:45Kaffepause
14:05
14:30Jävla skitsystem
Jonas Söderström
14:55Oppsummering og avslutning

 

Share This