fbpx

Smart styring av kjøretøyflåter i det norske veinettet

Foredraget handler om et system for å «takte» tungtrafikk gjennom deler av det norske veinettet der det eksisterer flaskehalser slik at kjøretøy ikke kan møtes. Dette kan dreie seg om bruer, tunneler, smale veistrekk osv.

Systemet sporer kjøretøyene via GPS med mobil som plattform. En skyapplikasjon predikerer fremtidig posisjon og beregner og allokerer fartsjusteringer til kjøretøy som potensielt er i konflikt.

Fartsavpasningssystemet gjennomgikk vinteren 2018/19 en konseptstudie som kuliminerte i en vellykket felttest på Skjervøy. Prosjektet er en del av E8-Borealis programmet der Statens Vegvesen tester ut løsninger for Intelligente Transportsystemer (ITS). E8-Borealis er også et definert testområde under NordicWay 2 paraplyen der de nordiske landene har et FoU samarbeid på C-ITS («Collaborativ» ITS) med fokus på nordiske vei og værforhold.

I presentasjonen beskriver vi taktingproblemet og systemets oppbygging, gir en demo der en trafikksimuleringene blir visualisert via en spill-motor og presenterer resultater fra en felttest på Skjervøy i Troms.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Bouvet.

Du visste kanskje ikke at Norge har omtrent 95000km med vei? Men de fleste er klar over at det er store variasjoner i veistandarden i vårt langstrakte land. Samtidig skjer en stor del av industriproduksjonen med distriktsområdene. Industri og tungtrafikk går hånd i hånd og dette medfører problemer der det er begrensinger på veikapasiteten.

Et eksempel er tungtransport som møtes på bruer og i undersjøiske tunneler uten muligheter til å passere hverandre slik at trafikken stoppes i begge retninger. Situasjoner som dette kan medføre store forsinkelser, farlige situasjoner og ulykker.

Statens Vegvesen og Bouvet har samarbeidet om å utvikle en digital løsning på dette problemet. Et fartsavpasningssystem gir via en taleapp fartsråd til kjøretøy med ruter som inkluderer problemstrekningene, slik at møtesituasjoner kan unngås.

Fartsavpasningssystemet gjennomgikk vinteren 2018/19 en konseptstudie som kuliminerte i en vellykket felttest på Skjervøy. Det er planlagt å utvide bruken av (liknende) systemer til flere områder og brukstilfeller.

Vi presenterer resultater fra analyse av veisensorer, instrumenterte biler og GPS målinger. Resultatene fra analysen brukes til å diskutere noen fundamentale utfordringer tilknyttet problemet og til å utvikle en trafikksimulator. En veimodell bygges opp ved hjelp av den nyåpnede Norsk Vegdatabase (NVDB). Ved hjelp av veimodellen og simulatoren har en Fartsavpasningsmotor (FAM) blitt utviklet. Vi demonstrerer hvordan FAM estimerer farten til kjøretøyene, predikerer fremtidig posisjon, og regner ut optimale hastigheter til kjøretøyflåten. Under enkle antakelser utgjør samspillet mellom kontrollert trafikk og fartsavpasningen et komplekst system der løsningen i form av gyldige hastigheter er en likevektsstilstand.

Vi avslutter med resultater og demoer fra simulerings- og sensitivitetsstudier samt en felttest på Skjervøy.