Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten og alle som bor her. 
Planen er at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere. 

Når vi snakker om klima og miljø-dimensjonen av bærekraftig utvikling,
handler det om å ta vare på naturen og klimaet. 

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for alle.
En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. 

Bærekraft & Miljø:

Produsere ren energi
I mange land brenner de kull for å få elektrisk strøm, noe som slipper ut massevis av CO2, imens olje- og gassvirksomheten er den nest største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. Isteden må vi produsere strøm ved å benytte oss av fornybare ressurser som vannkraft, vindkraft og solkraft.
Gjøre transport mer miljøvennlig
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. For å gjøre transport mer miljøvennlig, må vi redusere transportbehovet, skifte til mer miljøvennlige transportformer, og ta i bruk ny og utslippsreduserende teknologi.
Hugge mindre skog
Trær hjelper oss med å ta vekk CO2 fra lufta, fordi de puster inn CO2 og slipper ut oksygen, som er det mennesker og dyr trenger. Derfor må vi hugge mindre skog, og spesielt regnskog – som er landjordas mest mangfoldige og verdifulle naturtype.
Gjøre jordbruket mer bærekraftig
Jordbruket står for 9 prosent av norske klimagassutslipp. Utslippene kan reduseres gjennom å bruke husdyrgjødsel til produksjon av biogass, ved å kaste mindre mat og ved at vi får et mer klimavennlig kosthold. Ett tiltak er å redusere produksjon og konsum av kjøtt. For eksempel gir produksjon av 1 kilo storfekjøtt 50 ganger høyere klimagassutslipp enn produksjon av 1 kilo poteter, og det å produsere 1 kilo storfekjøtt fører til like store utslipp av klimagasser som å kjøre over 200 kilometer med bil.
Minske avfallsmengden
Klimagassutslipp fra avfall og avfallsforbrenning står for 4,1 prosent av norske klimagassutslipp. Disse utslippene kan reduseres blant annet ved å minske avfallsmengden (for eksempel ved å produsere produkter som varer lenger), minimere ressursene som går med til å produsere varer, og gjenvinne mer.

Bærekraft økonomi:

Økonomi:
Vi må utnytte ressursene smartere, og lage systemer for å fordele dem mer rettferdig.

Bærekraft sosiale forhold:

Vi må oppfylle menneskerettighetene. 
Det dreier seg blant annet om: 

  • At alle skal ha en lønn de kan leve av.
  • At alle skal ha tilgang til utdanning, mat og medisiner.
  • At alle skal ha trygge forhold på jobb. 
  • At det er likestilling, slik at alle har like rettigheter og muligheter. 
  • At ingen skal bli offer for barnearbeid, tvangsarbeid, moderne slaveri eller menneskehandel. 
  • At alle skal ha rett til å si det de mener og bestemme over sine egne liv.