PS2000 Standard

kr 3.125,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

I motsetning til tradisjonell fossefallsmetode kjennetegnes PS2000 av et iterativt utviklingsløp innenfor en total avtalt kostnads- og tidsramme. Prosjektet og leveransene gjennomføres i henhold til en iterativ modell for videre detaljering og utvikling av omfang og løsning innenfor de avtalte rammene.

Denne avtalen egner seg for systemutviklingsprosjekter prosjekter der prosjektomfanget avklares på et tilstrekkelig nivå for estimering og signering av en målpris for hele prosjektet som en del av tilbudsprosessen og kontraktsetableringen.

Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

PS2000 kontraktsstandarden er utviklet under forskningsprogrammet Prosjektstyring 2000 i regi av NTNU og SINTEF. Etter at forskningsprogrammet ble avsluttet, har Den Norske Dataforening, faggruppen for IT-kontrakter, påtatt seg et ansvar for forvaltning og videre utvikling av kontraktsstandarden.

Den Norske Dataforening har, med støtte av en referansegruppe bestående av representanter fra kunder og leverandørsiden, ansvar for forvaltning av kontrakten.


PS2000 er et verktøy for gjennomføring av fremtidens IT-prosjekter
Kontraktsstandardens viktigste elementer er:

 • Effektivisering av tilbudsprosessen
 • Erfaringer basert på dokumentert “beste praksis” innebygd
 • Håndtering av usikkerhet er tilrettelagt
 • Trinnvis og iterativ systemutvikling legges til grunn i den beskrevne gjennomføringsmodell
 • Samarbeid mellom kunde og leverandør er tilrettelagt
 • Incentiv- og sanksjonsordninger benyttes sammen med målpris
 • Rutiner for konfliktløsning ved bruk av uavhengig ekspert inkludert

Kontraktsstandarden bør benyttes for prosjekter innen systemutvikling eller systemleveranser hvor det ikke er hensiktsmessig eller mulig å fastsette nøyaktige eller detaljerte spesifikasjoner.

Les mer om siste versjon; Versjon 3.  Forslag slettes – da dette er fra 2007

Kontraktsstandarden består av 3 deler pluss en veiledning:

 1. Kontraktsdokument
  Definerer kontraktspartene og kontraktsinnhold og -struktur
 2. Generelle kontraktsbestemmelser
  Standardtekst som legger alle generelle føringer (komplett utfylt)
 3. Spesifikke forhold (Bilag)
  Bilag som regulerer den spesifikke leveranse (delvis utfylt)
 4. Veiledning