speaker-info

Smarte byer

Kan en by være en utviklingsplattform? Vil fremveksten av smarte byer bidra til at energibransjen får en ny og mer omfattende rolle i samfunnet? Hvordan kan ikke bare byen, men hele kommunen bli smartere?

Spørsmålene er mange, utfordringene er kompliserte og løsningene er besnærende og samfunnsomveltende. Urbanisering, eldrebølgen og klimautfordringer gir økt press på byene våre. De må optimalisere, effektivisere og digitalisere. Smarte byer er mer enn teknologi. Det krever et tverrsektorielt samarbeid og et tett samspill mellom det offentlig og private samarbeid, samt involvering av innbyggerne.

I dette sporet vil ulike foredragsholdere dele erfaringer om og gi konkrete eksempler på hva som gjør en by smartere. Bli med på en smartere tur rundt i byen!

Programkomite: Faggruppen Smartebyer

 

Foredrag om Smarte byer

Felles keynote: Digital modenhet viktigere enn teknologi v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

Med digitalisering forsvinner grensene. Hele offentlig sektor blir utfordret i et verdensmesterskap i leveranse av gode tjenester. Men er vi i form til VM? Hva hindrer oss? Robert Steen tar med seg Tim, og forteller hvordan Oslo kommune jobber for å komme i form til å vinne VM i offentlige tjenester.

READ MORE

Hvem leverer din neste transporttjeneste? v/ Frode Kjos, programansvarlig Smart Transportation, Acando

Smarte byer

Transportbransjen står foran store endringer de kommende årene. Urbanisering, teknologi, elektrifisering og delingsøkonomi er kjente drivere og utviklingen går veldig fort. I foredraget vil Frode presentere Acandos analyse av hvordan nye og kjente aktører posisjonerer seg i markedet og hva de gjør.

SmarteByer
READ MORE

Hvordan skaper bildeling smartere byer v/ Even Heggernes, Nabobil

Smarte byer

Nabobil har på 2 år vokst fra null til over hundre tusen registrerte brukere, over 5 000 biler og gjennomført over 50 000 leieforhold. Heggernes vil i sitt innlegg snakke om hvordan kan utvikle seg videre og hvordan dette vil påvirke byene våre.

SmarteByer
READ MORE

En transformert energibransje er nøkkelen til fremtidens smarte byer! v/ Espen Kåsin, Direktør Software, Rejlers Embriq

Smarte byer

Energibransjen generelt og nettselskapene spesielt befinner seg i en kraftig transformasjon hvor de nå tar skrittet fra å være distributører av strøm til å drifte samfunnskritisk infrastruktur med hjelp av moderne IT løsninger. Foredraget drøfter hvordan ny infrastruktur og nye løsninger i energisektoren gir nye muligheter og moment for utvikling av fremtidens bærekraftige smarte byer. […]

SmarteByer
READ MORE

DND Alvorlig talt og nye arenaer – Fornyelsen av en forening, v/R. Christian Torp, Dataforeningen

Smarte byer

Plattforminnovasjon skaper Smarte byer v/ Torbjørn Sitre, direktør, Sopra Steria

Smarte byer

Sentrale utfordringer ved smarte byer er at ingen bygger dem alene, og at veien må bli til mens man går. Effektiv og verdiorientert utvikling av smartbyelementer krever bevissthet om et komplekst økosystem av borgere, virksomheter, leverandører og rammebetingelser. Vi ser nærmere på utfordringer og muligheter i dette bildet, og hvordan en plattformtilnærming kan bidra til […]

SmarteByer
READ MORE

Smart Kommune – et rammeverk for digitalisering av kommuner og byer v/ Stein Tømmer, markedsdirektør, Telenor

Smarte byer

Foredraget vil ta for seg hvordan kommuner og byer kan tilnærme seg digitalisering gjennom etablering av en tydelig strategi med tilhørende tiltaksplan. Hva er de viktigste områdene for en Smart By både internt og ut publikum? Hvilke gevinstområder er de viktigste? Foredraget vil også belyse konkrete eksempler på hvordan Telenor i samarbeid med kommuner og […]

SmarteByer
READ MORE

Knutepunktutvikling som trigger for Smarte byer v/ Geir Løvnes, Direktør, Rejlers Telecom

Smarte byer

Det har de siste årene vært mye fokus på smarte byer og SmartBy-utvikling. Imidlertid er de fleste smartby-satsingene enkeltstående pilotprosjekter innenfor begrensede fagområder. Foredraget tar for seg knutepunkt-utvikling i byer og tettsteder, og drøfter hvordan knutepunkt-prosjekter kan være triggeren for mer omfattende og komplett smartby-utvikling.

SmarteByer
READ MORE

Bruk av IoT og maskinlæring for å bekjempe vannlekkasjer. Tilgang på sanntidsdata i sky gir effektiv problemløsning for kommunene v/ Frøydis Sjøvold, Powel

Smarte byer

Vannlekkasjer i vannforsyning er en stor utfordring for norske kommuner. Gjennomsnittlig lekkasjetap i Norge er på omlag 30%. En betydelig reduksjon kan oppnås ved smartere bruk av allerede tilgjengelig informasjon om ledningsnettet. Powel har i samarbeid med bla Stavanger kommune testet og utviklet et konsept for å bekjempe vannlekkasjer. Powel Water Alert gir tilgang på […]

SmarteByer
READ MORE

Kaffepause og omrigging

Smarte byer
Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er SmarteByer
READ MORE

Helt normalt – En tankevekkende avslutning etter 2 dager med software v/Jan Grue, UiO

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Da Jan Grue ble far ble han også kjent med tjenestene og appene som forteller om normal spedbarnsutvikling. Foredraget Helt normalt handler om gjennomsnittsbrukeren som legges til grunn i utvikling av helsetjenester, om forventningene vi har til oss selv, og om hva vi forstår med normalitet.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE