Knutepunktutvikling som trigger for Smarte byer v/ Geir Løvnes, Direktør, Rejlers Telecom

Smarte byer

Det har de siste årene vært mye fokus på smarte byer og SmartBy-utvikling. Imidlertid er de fleste smartby-satsingene enkeltstående pilotprosjekter innenfor begrensede fagområder. Foredraget tar for seg knutepunkt-utvikling i byer og tettsteder, og drøfter hvordan knutepunkt-prosjekter kan være triggeren for mer omfattende og komplett smartby-utvikling.

SmarteByer