Gratis nettverksmøte: Penger er ikke alt

Prosjektledelse

Og ikke bare det – målene må kvantifiseres, så de kan følges opp på linje med finansielle mål.

Dette nettverksmøtet presenterer ulike innfallsvinkler til hvordan dette kan gjøres.
På nettverksmøtet får vi presentert 5 perspektiver på såkalte «myke» gevinster. Hvordan vi identifiserer disse gevinstene, hvordan vi estimerer og prioriterer dem, og hvordan vi realiserer og måler dem underveis i initiativet og etterpå. Etter innleggene arrangerer vi en kort paneldebatt med innlederne, der også salen slipper til med sine synspunkt.

Meld deg på her

Program:

INNLEDERE:
 • Anne Johansen, DFØ (blant annet pluss-minus-metoden)
 • Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group (blant annet ansvarlig for en rekke effektstudier i norsk kommunal sektor
 •  Geir Amsjø, Smidigkonferansen (Snowden og Cynefin, Buurtzorg i Nederland)
 •  Tom Gilb, Gilb.com (Impact Estimation Tables og Planguage)
 • Hans Christian Benestad, Expertware (nyttepoeng og MISHRI)
CASE:
 • Dere befinner dere i en norsk kommune med navn Brekkeby
 • Andelen av eldre (over 70 år) øker, og med det behovet for kommunale helsetjenester
 • Sykehjemsplasser er relativt dyrt – det er beregnet at kommunen for hver sykehjemsplass kan hjelpe 10 hjemme
 •  I tråd med Stortingsmelding 27 ønsker kommunens ledelse å forbedre de kommunale helsetjenestene gjennom digitalisering
 • Kommunen har startet et initiativ under navnet «Godt å bli gammel i Brekkeby»
KOMMUNENS STRATEGISKE MÅL:
 • Kommunen skal opprettholde og forbedre helsetilbudet for de eldre uten å øke budsjettene (effektivisering)
 • Innbyggerne skal hjelpes til å bo lenger i eget hjem
 • De kommunale tjenestene skal preges av likebehandling, tidsriktighet og sikkerhet (tjenestekvalitet)
 • Hverdagen til de over 70 skal preges av mestring, trygghet og sosial kontakt (fornøyde brukere)
 • Dialogen mellom de gamle, pårørende og helsepersonell skal i større grad baseres på digitale kanaler som sms, mail, sosiale medier og nettsider (selvbetjening)
 • De ansatte skal kjenne seg stolte av arbeidsplassen sin, og vokse faglig (intern vekst)
INTERESSENTER:
 • Skattebetalerne/kommunens ledelse, som har interesse av høy grad av effektivisering for å kunne forbedre tjenestekvaliteten på dette og andre områder uten å øke budsjettene, og aller helst redusere skattenivåe
 • De eldre i aldersgruppen 70 – 100+ som har behov for et kommunalt helsetilbud som tilfredsstiller kravene til trygghet, egenmestring (kunne bo lenger i eget hjem) og sosial kontakt (deltakelse), og tjenestekvalitet som er preget av likebehandling, rettidighet og sikkerhet
 • De pårørende til interessentgruppe 2), som har behov for avlastning og trygghet for tjenestenivået, og som ønsker størst mulig grad av selvbetjening (sms, mail, nettsider, sosiale medier) i kontakt med kommunen
 • De ansatte i helseetaten, som ønsker å trives og vokse i jobben, på en arbeidsplass som er preget av yrkesstolthet, tillit, medbestemmelse, læring og kontinuerlig forbedring
Prosjektledelse