PS2000 SOL – Oppdragsbasert smidig utvikling av programvare

kr 3.900,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

I 2013 utarbeidet Dataforeningen en ny kontraktsstandard for smidig utvikling: «Dataforeningens kontraktsstandard for oppdragsbasert smidig utvikling av programvare», kalt PS2000 SOL (Smidige Oppdragsbaserte programvareLeveranser). Kontraktsstandarden er basert på at arbeidet med å realisere leveranser og løsninger skjer gjennom smidige prosesser hvor kun de overordnede mål i form av et målbilde og et antatt omfang i tid og kostnad er angitt ved kontraktsinngåelse.

I dag gjennomføres mange smidige utviklingsprosjekter med grunnlag i timebaserte bistandsavtaler der kunden selv tar resultatansvaret. Det kan imidlertid være mange fordeler ved å gjennomføre smidige utviklingsprosjekter basert på en utviklingskontrakt, selv om innholdet ikke er veldefinert på forhånd, da det gir:

  • Deling av ansvar og økonomisk risiko
  • Tydelig og avtalt arbeidsdeling mellom kunde og leverandør
  • Klare krav til både kundens og leverandørens forarbeid for etablering og godkjenning av leveranser
  • Grunnlag for oppfølging av kvalitetskrav for utviklingstjenester istedenfor kun oppfølging av leverandørens timeforbruk
  • Forpliktelser til kapasitet og estimeringsmodell

Forpliktelser til kapasitet og estimeringsmodell er sentralt, da det sikrer en stabil og adekvat bemanning fra leverandørens side, i kombinasjon med en estimeringsmodell som skal bidra til mest mulig effektiv systemutvikling, basert på godt dokumenterte erfaringstall.

PS2000 og den smidige versjonen som ble lansert i 2009, kalt PS2000 Smidig, har ivaretatt mange av de ovenstående punktene, og det er gode erfaringer med bruk av disse kontraktsstandardene. De fordrer imidlertid at det inngås en samlet avtale på et definert omfang, basert på kundens behovsanalyse. Endringshåndteringsprosessen i kontrakten må dermed benyttes for senere avdekket endringsbehov knyttet til omfang. I mange smidige prosjekter er det i første omgang kun hensiktsmessig å definere mål og rammer for prosjektet samt innledningsvis å detaljere noen av de høyest prioriterte behovene utfra nytteverdi. Detaljering av øvrige funksjonelle og ikke-funksjonelle behov avventes til erfaringer med de første leveransene er vunnet.

I praksis vil den nye kontraktsstandarden da være et alternativ mellom de to ytterpunktene hvor det ikke foreligger et veldefinert omfang som er grunnlaget for en PS2000-kontrakt, mens det på den annen side heller ikke er ønskelig med timebaserte avtaler uten resultatansvar. PS2000 SOL er egnet for systemutvikling og -forvaltning hvor det er ønskelig med en smidig gjennomføringsmodell med løpende prioritering av behov ut fra definerte mål og rammer. Innholdet i løsningene og leveransene vil ikke være beskrevet på et så detaljert nivå at det gir grunnlag for samlet prisfastsettelse på forhånd. Som leverandør inngår du en avtale om å tilby en definert kapasitet i både omfang og kompetanse.

En estimeringsmodell er beskrevet i kontrakten og skal danne grunnlaget for pristilbud på utviklingsoppgavene. Den er bindende og kan kun endres utover forhåndsdefinerte terskler ved at partene blir enige om endringer av påslagsfaktorer i modellen.
Som kunde bør man ha en viss erfaring med smidig systemutvikling, og videre ressurser med beslutningsmyndighet, god innsikt i de aktuelle forretningsprosessene og erfaring fra produkteierrollen og fungerende prosesser slik at kapasitetsplanleggingen som kontrakten bygger på, gir tilstrekkelig forutsigbarhet. Avtalen skiller seg fra rammeavtalen for utviklingstjenester blant annet ved at denne avtalen forplikter kunde til uttak av den avtalte kapasitet og dermed en økonomisk ramme.

Egner seg for større og mer langvarige prosjekter i størrelsesorden 10 årsverk og over flere år.