Om eHelsekonferansen 2023

Veien videre etter pandemien
Konferansen i 2023 setter fokus på de viktigste initiativene og problemstillingene som preger det videre arbeidet med ehelse-løsninger i det post-pandemiske Norge.

Konferansen går over to dager, med to parallelle fagspor hver dag med plenumssesjoner ved åpningen og avslutning.

Helseplattformen  – erfaringer og veien videre
Innledningsvis på konferansen setter vi i plenum søkelys på Helseplattformen, som innebærer et paradigmeskifte samhandlingsmessig og er i en spennende fase med tidlig bruk. Helseplattformen er det største ehelse prosjektet som pågår i Norge nå og har interesse og konsekvenser langt utover Midt Norge. Arbeidet har levert løsninger som er i bruk både på sykehus og kommune, men har også fått kritikk fra flere brukermiljøer for feilsituasjoner, manglende oversikt og tungvinte arbeidsprosesser.

Hvordan dette blir håndtert videre blir spennende å høre. Vi får oppdatert status både fra ledelse og sluttbrukere og får helseplattformens vurdering av hva som skal gjøres for å komme videre raskest og best mulig. Og hvordan denne gjennomføringen kan samordnes med tiltak som nasjonale komponenter og felles kommunal journal.

Fire fagspor med fordypning

Hvordan involvere pasienten med bruk av egne helsedata?
Nye løsninger som gir tilgang til egne helsedata og behandlingsplaner skal bedre pasientens evne til å gjøre gode valg, øke medbestemmelse, mestring og medvirke til økt bærekraft. På hvilken måte har nye løsninger ført til de endringer vi ønsker? Hvor står vi og hvilken effekt kan vi vise til?

Mer strukturerte data og standardiserte begrep – gevinst eller ulempe?
Et viktig forutsetning for suksess med samhandling er å forestå hverandre rett og at informasjonen er presis. Vi bringer inn en oversikt på viktigste virkemidlene pr idag og erfaringene så langt. Hvordan løse informasjonsoverføring i praksis og som gagner flest mulig – og hva blir endringene for de ulike EPJ-brukerne i informasjonskjeden?

Digitale legemidler kommer – Er vi klare?
Programvare og sensorer har vært anvendt i helsesystemer lenge. Disse gir nye muligheter for å individualisere og optimalisere behandling. Hva blir de praktiske konsekvenser for pasienter, helsepersonell og -institusjoner når behandling styres av apper og sensorer? Hvordan finner vi og tar i bruk de løsningene som faktisk gir en tilleggsverdi? Har vi kompetansen, regelverket, organiseringen og finansieringsordninger på plass til å ta nye løsninger i bruk?

Vi skal se på ulike sider ved data-drevne helseteknologi produkter på tvers av tjenestespekteret; forebygging, behandling og rehabilitering og faser; design, uttesting, kommersialisering og tilsyn; godkjenning, sertifisering og forordning og bruk på institusjonene og i hjemmet.

Er pasientens selvbetjening på ville veier?
eKonsultasjon har vokst til nye høyder og blir ikke alltid brukt som forventet. Helsetjenester er en type tjeneste der tilbud og behov påvirkes gjensidig. Enklere tilgang kan bety overforbruk, uten noen egentlig helsegevinst. Enklere tilgang kan også bety at pasienten og pårørende er med på beslutninger om egen helse. Hva er veien videre for å realisere pasientens helsetjeneste, digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus?

Strategiske initiativer – hva skal vi med det?
Avslutningsvis trekker vi i plenum frem andre strategiske initiativer som er av nasjonal interesse. Ny ehelsestrategi er kommet, men er den konkret og handlingssterk nok? I januar skal utredning om fremtidig organisering av den sentrale helseforvaltningen legges fram, og ny nasjonal helse og samhandlingsplan er varslet.  Et konsortium av aktører lansert den årlige studien «Helsenæringens verdi» der helsenæringens totale samfunnsbidrag ble lagt frem.

Utkast til Nasjonal e-helsestrategi 2023 – 2030 er nå sendt på høring. Følgende visjon ligger til grunn for strategien: «Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester som fremmer helse og mestring». Neppe særlig kontroversielt. Vi retter søkelyset mot hvilken rolle et slikt strategidokument kan ha for utviklingen resten av det tiåret vi er inne i. Hva skal til for at et slikt strategidokument skal få en reell innflytelse på utviklingen? Er det rom for helseindustriens aktiviteter og ambisjoner i de nasjonale initiativer?

eHelse 2023
eHelse-konferansen er en møteplass for fagfolk innen helse og IT hvor de kan dele erfaringer, drøfte ideer, strategier og løsninger for utviklingen av IT i Norges helse- og omsorgstjenester.

Konferansen gir tellende timer til legers spesialisering og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Konferansen kan også godkjennes for alle spesialiteter med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

SEND INN DITT FORSLAG TIL FOREDRAG HER

Arrangeres av: